Кафедра НАЕПС в Інтернеті майбутнього

На початку 2011 року відмічено перший етап вичерпання адресного простору IPv4 — організація з призначення адрес (IANA) виділила групу останніх блоків IPv4 адрес для регіональних реєстрів Інтернет. Після цього, повне вичерпання адресного простору IPv4 з припиненням делегування діапазонів очікується протягом 1-2 років.

На заміну IPv4 спеціалістами розроблено протокол нового покоління IPv6, який за рахунок значного розширення адресного простору та інших спеціальних властивостей дозволяє уникнути багатьох усталених практик надання доступу до Інтернет в корпоративних та місцевих мережах, таких як використання proxy-серверів, NAT, VPN-тунелювання, динамічна автоконфігурація адрес тощо.

Впровадження IPv6 ускладнюється труднощами як технічного (використання застарілого мережного обладнання), адміністративного (необхідність узгодження розробки нової інфраструктури корпоративних мереж) та психологічного характеру. З цієї причини загальна кількість користувачів мережі Інтернет, які мають доступ до IPv6 як безпосередній, так і за допомогою тунельних брокерів, на сьогоднішній день досягає близько 1%. Незважаючи на це, присутність веб-ресурсів в IPv6 зростає щодня.

Зауважимо, що усі сучасні операційні системи та CPE (Customer Premise Equipment) мають підтримку протоколу IPv6.

Орієнтуючись на майбутнє інформаційних технологій взагалі та мережі Інтернет зокрема, з 1 грудня 2011 року присутність інформаційних ресурсів кафедри НАЕПС в мережі Інтернет розширено до підтримки протоколу IPv6.

Веб-сайт нашої кафедри першим в НТУУ “КПІ” став доступним через IPv6 за адресою ipv6.naeps.org.ua .

У внутрішній кафедральній мережі для всіх співробітників та студентів кафедри НАЕПС надається вільний доступ до ресурсів IPv6.

SAEIS Department goes IPv6

At the beginning of 2011 it was marked the first stage of exhaustion of address space IPv4 – Internet Assigned Numbers Authority (IANA) has allocated the last blocks of IPv4 group addresses to regional registries online. After that, the complete exhaustion of IPv4 address space with the termination of the delegation ranges expected for 1-2 years.

Instead of IPv4 specialists developed a new generation protocol IPv6, which is due to significant expansion of address space and other special properties avoids many established practices of Internet access to corporate and local networks such as the use of proxy-servers, NAT, VPN-tunneling, dynamic auto addresses and more.

The introduction of IPv6 is complicated by difficulties both technical (use of obsolete network equipment), administrative (the need to harmonize the development of new infrastructure, enterprise networks) and psychological. For this reason, the total number of Internet users who have access to IPv6 as direct and via tunnel brokers, currently reaches about 1%. However, the presence of web resources in IPv6 is growing every day.

Note that all modern operating systems and CPE (Customer Premise Equipment) has support of IPv6 protocol.

Focusing on the future of information technology in general and the Internet in particular, from December 1 2011 the presence of information resources of SAEIS department was extended to support IPv6 Internet protocol.

The website of our department first in the “KPI” became available via IPv6 at ipv6.naeps.org.ua.

In the deprtments inside network for all staff and students of the SAEIS Department  given free access to IPv6.

 

Читати далі