Вдосконалення імпульсних методів і засобів імітації сонячного випромінювання

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконала: студентка 6 курсу, групи ПН-51м
Гуренок Ганна Сергіївна

Науковий керівник: проф., д. т. н., Защепкіна Н. М.

Рецензент: проф., д. т. н.,  Бурау Н. І.

Анотація

В останні роки посилюється інтерес розробників і дослідників до проблеми перетворення сонячної енергії в електричну за допомогою фотоелектричних сонячних батарей (ФЕСБ). Вдосконалення імітаторів сонячного випромінювання (ІСВ) є актуальною задачею так, як вони є необхідним елементом для проведення високоточних експериментів при визначенні параметрів ФЕСБ.

Об’єкт дослідження  –  процес імітації сонячного випромінювання.

Предмет дослідження – імпульсний імітатор сонячного випромінювання.

Мета роботи  –  вдосконалення імпульсного методу імітації сонячного випромінювання.

Досягнення мети передбачає рішення наступних задач:

  1. Аналіз сучасних літературних джерел за темою дисертації. Обгрунтування вибору імпульсного методу імітації сонячного випромінювання.
  2. Перевірка можливості використання ламп розжарення в якості імпульсного джерела випромінювання. Генерація схем імітатору на основі галогенно–вольфрамових лампах розжарення та імітатора на світлодіодах.
  3. Створення макетів приладів та їх тестування.
  4. Підведення підсумків про можливість використання імітаторів в якості відповідних до стандарту АМ1,5 джерел випромінювання.

Методи дослідження. При розробці математичної моделі тепло- переносу в галогенно-вольфрамових лампах розжарення використано теоретичну базу термодинаміки.

Наукова новизна. Вдосконалено метод імпульсної імітації сонячного випромінювання за рахунок використання галогенно-вольфрамової лампи розжарення та світлодіоду.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ