Телевізійні інформаційно-вимірювальні системи. Методичні вказівки.

Телевізійні інформаційно-вимірювальні системи Завантаження Телевізійні інформаційно-вимірювальні системи (922 kB)

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ

УДК 502.2.502.3
М 00
Рецензенти:
доктор технічних наук, професор Ю.В. Куц
доктор технічних наук, професор Н.І. Бурау
Рекомендовано до видання Вченою радою
приладобудівного факультету Національного технічного
університету України ―Київський політехнічний інститут‖
Майстренко В.М., Морозова І.В., Осадчий В.П.,
Порєв В.А.
Основи теорії засобів вимірювання: Монографія./Під заг.
ред. Майстренка В.М.— Хмельницький, 2010 — 493 c.
ISBN
В монографії узагальнено і систематизовано матеріали,
присвячені основам теорії засобів вимірювання.
Наведено матеріали стосовно характеристик якості
вимірювань, розглянуто особливості використання спектру
функції розподілу для розрахунку випадкових похибок, подано
необхідні теоретичні відомості щодо опрацювання результатів
вимірювань та деякі прикладні аспекти з наголосом на тих
моментах, що є визначальними для забезпечення ефективного
використання засобів вимірювання.
Книга розрахована на інженерів та наукових працівників,
які займаються дослідженнями, розробкою та експлуатацією
засобів вимірювання, а також на студентів та аспірантів
інженерних спеціальностей.

ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

УДК 621.38
Б77

Рецензенти:
В.О. Стороженко, д-р техн. наук, проф. (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»);
Г.С. Тимчик, д-р техн. наук, проф. (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут»);
А.О. Каргін, д-р техн. наук, проф. (Донецький національний університет).

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів (лист № 1/11-3770 від 06.05.2010 р .)

Бойко В.І.
Б 77 Прилади і системи екологічного моніторингу (вступ до фаху): [навчальний
посібник] / В.І. Бойко, О.В. Вовна, А.А. Зорі, В.А. Порєв. – 3-є вид., доповн. і
переробл. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – 292 с.: іл. 40, табл. 11. –
Бібліогр. 43.

ISBN

В посібнику викладені важливі для студентів питання організації навчального
процесу в технічному університеті, аналізуються різноманітні форми навчальної
роботи, основні аспекти інженерної діяльності та вимоги до фахівця.
Наведено матеріали, присвячені особливостям побудови і використання
аналітичних приладів та систем, орієнтованих на вирішення задач екологічного
моніторингу. Представлені дані щодо сучасних газоаналітичних комплексів та систем
технолого-екологічного моніторингу. Представлені також основні відомості про
електронні компоненти, які використовуються в електронних системах різноманіт-
ного призначення, в тому числі і в аналітичному приладобудуванні.
Посібник призначений для студентів фаху «Прилади і системи екологічного
моніторингу» і може бути корисний студентам споріднених спеціальностей.

Завантаження

Дипломне проектування

Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “спеціаліст” для студентів напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування”, спеціальності 7.090902 “Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи”.

Л.П.Медяний, НТУУ “КПІ”, НАЕПС, 2009

Завантаження