ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В БІСПЕКТРАЛЬНІЙ ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ ПІРОМЕТРІЇ

ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В БІСПЕКТРАЛЬНІЙ ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ ПІРОМЕТРІЇ Порєв В.А., Маркін М.О. Похибки вимірювання температури в біспектральній телевізійній пірометрії. Розроблена математична модель вимірювального сигналу телевізійного біспектрального пірометра. Встановлені аналітичні залежності між похиб-ками вимірювання температури та основними характеристиками телевізійного біспектрального пірометра. Ключові слова: температура, вимірювання, біспектральний пірометр. Порев В.А., Маркин М.А. Погрешности …

ПIДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТI ВИМIРЮВАННЯ ЛIНIЙНИХ ПАРАМЕТРIВ ТЕМПЕРАТУРНИХ ФРАГМЕНТIВ ЗОНИ ПЛАВКИ

ПIДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТI ВИМIРЮВАННЯ ЛIНIЙНИХ ПАРАМЕТРIВ ТЕМПЕРАТУРНИХ ФРАГМЕНТIВ ЗОНИ ПЛАВКИ М. О. Маркін Кандидат технічних наук, асистент* О. М. Маркіна Асистент* А. М. Драган Аспірант* *Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем Національний технічний університет України ”Київський політехнічний інститут” В статті проаналізовано проблему підвищення точності вимірювання лінійних параметрів температурних фрагментів …

ОЦІНКА ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

ОЦІНКА ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ Маркін М.О., Маркіна О.М., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна В статті проаналізовано проблему оцінки похибки вимірювання геометричних параметрів за допомогою телевізійних інформаційно-вимірювальних систем. Розглянуто три підходи до оцінки похибки вимірювання: геометричний, просторово-частотний та імовірнісний. Доведено, …

МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Маркін М.О. Мультиспектральні телевізійні прилади контролю високотемпературних технологій / М.О.Маркін, Г.М.Згуровський, В.А.Порєв, Є.О.Бєлорусов, І.В.Бойко // Восточно-европейский журн. передовых технологий. – 2006. – №4/2 (22). – С. 24-26. В статті проаналізована проблема використання телевізійного пірометра для вимірювання геометричних, енергетичних та динамічних параметрів різних об’єктів. Показана типова структура приладу.  Представлені практичні рекомендації …

ВПЛИВ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ДОВЖИНИ ХВИЛІ НА ТОЧНІСТЬ БІСПЕКТРАЛЬНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ПІРОМЕТРА

Abstract Markin M.O., Markina O.M., Poryev V.A. The influence of the equivalent wavelength to the accuracy of the bispectral television pyrometer. The problem of using the bispectral television pyrometer for the measurement of the temperature of the melting zone is analyzed. The influence of the error in the determination of …

БІСПЕКТРАЛЬНИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПРИЛАД КОНТРОЛЮ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

БІСПЕКТРАЛЬНИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПРИЛАД КОНТРОЛЮ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Маркін М.О., Порєв В.А. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, 01056, пр. Перемоги, 37; nauka@naeps.kpi.ua Розглянуті методичні питання використання телевізійних засобів для вимірювання температури та особливості реалізації  схем формування моноспектральних сигналів в мультиспектральних телевізійних пірометрах. Запропоноване нове технічне рішення біспектрального телевізійного …

Автореферат диссертації

Маркін Максим Олександрович БІСПЕКТРАЛЬНИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БЕЗТИГЕЛЬНОЇ ЗОННОЇ ПЛАВКИ 05.11.13 — Прилади і методи контролю та визначення складу речовин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук   Завантаження aref (667 kB)