Вітаємо переможця!

Кафедра вітає студента групи ПН-51с Олександра Павлова із перемогою у конкурсі Містер ПБФ  2016!!!

kubok_1 vitajemo

pavlov3 pavlov2 pavlov
Вітання від організаторів конкурсу Почесна грамота Наш переможець!

Керівникам структурних підрозділів

Шановні колеги!

Інформуємо Вас про Всеукраїнський конкурс «Винахід року», який проводиться Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» під егідою Державної служби інтелектуальної власності України з метою популяризації винахідницької та інноваційної діяльності для виявлення найбільш талановитих та перспективних розробок і привернення до них уваги вітчизняних та іноземних інвесторів і підприємців.

Запрошуємо до участі у конкурсі молодих вчених, студентів і працівників НТУУ «КПІ», які мають інноваційні розробки та винаходи, що можуть зацікавити виробників та потенційних інвесторів.

У ході Конкурсу будуть розглянуті винаходи та корисні моделі, які захищені чинними патентами України.

Прийом матеріалів триватиме до 12 грудня 2016 року.

Бланки заяв, анкет та Положення про конкурс учасники можуть отримати у відділі з питань інтелектуальної власності та комерціалізації наукових розробок (6 корпус, вхід «В», кімната 7, тел.. 236-40-56)

Заступник проректора з наукової роботи                                   Барбаш В. А.

Звіт випускника аспірантури Корнієнко Д.Г. про хід виконання дисертаційної роботи

18 жовтня 2016 року відбулось засідання кафедри «Наукових аналітичних та екологічних приладів і систем» на якому звітував випускник аспірантури Корнієнко Д.Г. про хід виконання дисертаційної роботи. Тема роботи «Вдосконалення методів і засобів вимірювання концентрації твердих суспендованих частинок у викидах енергетичних підприємств»

Особливе місце серед проблем, пов’язаних з екологічним станом довкілля, займають проблеми контролю забруднення атмосфери, зокрема, викидами – енергетичних підприємств: теплові електростанції (ТЕС), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), котельні, бойлерні, інсенераторні установки. Основним компонентом, як організованих так і неорганізованих джерел викидів димових труб  у промисловості  і енергетиці є тверді суспендовані частинки (ТСЧ) або пил.

Пил завдає значної шкоди навколишньому середовищу і є причиною багатьох легеневих і інших захворювань людини. ТСЧ – це полідисперсна система, що складається з дрібних твердих частинок, що знаходяться у газовому середовищі в підвішеному стані. Розміри частинок варіюються від 0,01 до  100 мкм, в інтервалі концентрацій від 10-8 до 105 мг/м3. Тому при спалюванні вугілля, що містить 30% золи, в повітря надходить близько 240 кг золи на кожну тонну палива. За результатами досліджень встановлено, що в великих містах з розвиненою промисловістю на кожен квадратний кілометр поверхні з повітря осідає пил, який вимірюється тисячами тонн в рік. Наприклад, в Дніпропетровську – близько 1200 кг/км2, в Запоріжжі – 1300 кг/км2. Кількість і концентрація ТСЧ жорстко нормується у розвинених країнах,стандарти яких зараз активно впроваджуються в Україні. По кожному виду ТСЧ свої нормативи  викидів як безпосередньо у технологічному процесі, на робочому місці, на межі санітарно- захисної зони, у житловій забудові. Для контролю викидів пилу використовуються як стаціонарні автоматичні пиломіри так і переносні вимірювачі пилу. Від точності, чутливості, надійності вимірювачів пилу залежить робота енергетичних підприємств і охорона довкілля. На перший план виходять задачі вдосконалення методів і засобів вимірювань ТСЧ безпосередньо на енергетичних підприємтсвах та контролю забруднення атмосфери, підвищення надійності та точності вимірювань.

Основною метою роботи є вдосконалення технічних, метрологічних характеристик вимірювачів концентрації пилу у викидах енергетичних підприємств шляхом створення нових інваріантних схем побудови оптичних вимірювачів пилу з застосуванням опорного каналу, фізичних еквівалентів (міні-ваги, калібровані оптичні фільтри) вимірювальної величини: маси, оптичної щільності пилогазового потоку, вдосконаленої конструкції вимірювача концентрації пилу в схемі побудови яких об’єднується гравіметричний і оптичний спосіб вимірювання концентрації ТСЧ, автоматичної очистки пилових фільтрів.

За результатами роботи, яка була проведена аспірантом кафедри Корнієнко Д.Г опубліковано 30 наукових праць: 9 статей – з них 8 у фахових виданнях ВАК («Метрологія та прилади» , «Вісник приладобудування», «Технологічний аудит і резерви виробництва» інші спеціалізовані видання), міжнародних наукометричних базах даних, у спеціалізованих виданнях, 9 тез доповідей на конференціях. Департамент інтелектуальної власності НТУУ КПІ підготував пропозиції про продаж ліцензій на патенти:

 1. Патент на винахід України №110679, Автоматична система пилової очистки пробо підготовки газоаналізаторів . Бюл. винаходів. — 2016, № 2
 2. Патент на корисну модель Україна №98234, Спосіб вимірювання концентрації радіоактивного пилу у викидах котлоагрегатів. Бюл. винаходів. — 2015, № 8
 3. Патент на корисну модель України №104605, Гравіметричний спосіб вимірювання концентрації радіоактивного пилу у викидах стаціонарних джерел. Бюл. винаходів. — 2016, №
 4. Патент на корисну модель України №104604, Спосіб вимірювання концентрації радіоактивного пилу у викидах котлоагрегатів. Бюл. винаходів. — 2016, № 3
 5. Патент на корисну модель України № 109800, Спосіб вимірювання концентрації димових газів.

Винаходи були розроблені і отримані науковцями кафедри на чолі з зав кафедрою, проф. Порєвим В.А., аспірантом Корнієнко Д.Г. Винаходи є інтелектуальною власністю НТУУ КПІ і викликали зацікавленість  енергетичних підприємств, фахівців з Чорнобильської зони: контроль викидів радіоактивного пилу при спалюванні радіоактивного Чорнобильського лісу в  інсенераторній печі-утилізаторі, побудованій за проектом  і на і кошти ЕС.

Представлена до захисту дисертаційна робота поєднує теоретичні розробки з практичним впровадженням, що підтверджено відповідними актами, захистом інтелектуальної власності розробок НТУУ КПІ.

kornijenko_patent_1_1 kornijenko_patent_1_2
 kornijenko_patent_2_1  kornijenko_patent_2_2
 kornijenko_patent_3_1  kornijenko_patent_3_2
 kornijenko_patent_4_1  kornijenko_patent_4_2
 kornijenko_patent_5_1  kornijenko_patent_5_2
 kornijenko_patent_6_1  kornijenko_patent_6_2

Результати рейтингування науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів НТТУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”​

За результатами рейтингування науково-педагогічних працівників 2015-16 н. р. кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем зайняла почесне 12 місце серед 130 кафедр НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”.

rejting_kafedr_1rejting_kafedr_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слід відмітити, що за науково-інноваційним потенціалом кафедра НАЕПС взагалі входить до 10 найсильніших у КПІ.

Серед кращих науково-педагогічних працівників є також представники кафедри:
доценти Защепкіна Н.М. (3-тє місце) та Маркін М.О. (15-те місце).

Оголошується конкурс : «Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» на 2018 рік

Оголошується конкурс Ф75
«Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» на 2018 рік

 Запити приймаються до 20 лютого 2017 року.

Для подання запиту на участь у  конкурсі необхідно:

 1. Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному ресурсі). Реєстрація керівника та всіх виконавців проекту є обов’язкова.
 2. Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф75.
 3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному запиту.

Перелік документів необхідних для оформлення запиту:

 1. Скріплений паперовий запит відповідно до заповненої електронної форми із титульним аркушем, що містить підпис керівника організації, мокру печатку та підписи всіх виконавців проекту (титульний аркуш формується автоматично після збереження файлу електронного запиту) – 2 примірники.
 2. Гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень (за зразком – contest.dffd.gov.ua – меню «Документи»).
 3. Довідка з місця роботи із зазначенням посади.
 4. Два примірники копій опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п’яти найменувань), копії патентів та авторських свідоцтв.
 5. Завірені копії першої сторінки паспорта молодого ученого і сторінки паспорта, де позначена його прописка (реєстрація).
 6. Завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня.

Всі документи оформлюються  без файлів в паперову папку на зав’язках!
Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті до розгляду.

Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або  електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.“>office@dffd.gov.ua.

З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за допомогою он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсіcontest.dffd.gov.ua– закладанка «Контакти» – «Технічні питання», або за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/node/14804

Подробиці за посиланням: Реєстраційна форма.

Відкрито доступ до бази даних SCOPUS

З листопада відкрито доступ до наукометричної та універсальної реферативної бази даних SCOPUS видавництваElsevier. Доступ здійснюється в мережі університету.

Докладніше

База даних індексує близько 22000 назв різних видань (серед яких 55 українських) від більш ніж 5000 видавництв.

SCOPUS надає своїм користувачам можливість:

 • отримати результати тематичного пошуку з однієї платформи зі зручним інтерфейсом
 • проаналізувати реферативно-бібліографічну інформацію про наукові розробки з певної тематики (в яких журналах; у яких авторів; які є патенти; дані по роках)
 • відслідкувати свій рейтинг в SCOPUS (цитування власних публікацій; індекс Гірша)
 • отримати дані по авторам (приналежність до організації; кількість документів; кількість цитувань; наявність співавторів; предметна галузь)
 • переглянути дані по організаціям (адреса; варіанти назви; кількість опублікованих документів; автори організації; джерела, де розміщені публікації; організації, що співпрацюють; предметні галузі з найбільшою активністю)
 • отримати інформацію про журнали (предметна галузь; видавець; діапазон років, що представлені вSCOPUS)
 • порівняти та проаналізувати наукові журнали (за даними цитованості, активністю публікацій, бібліометричними показниками SNIP(Source Normalized Impact per Paper) і SJR (SCImago JournalRanking)).

При виникненні питань звертайтеся на e-mail: m.fedorets@library.kpi.ua або в читальний зал № 9 (4 поверх).

Оголошення!

УВАГА!

18-го БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ

ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ СПЕЦАЛІСТІВ

ВИПУСК 2016.

БУДЕ ПРОХОДИТИ В ЗАЛІ ВЧЕНОЇ РАДИ.

ЗБІР о 13-30.

Об`ява

Увага студенти групи ПН-51!

Консультації за курсовим проектом  з дисципліни «Інформаційні технології в екології» проводить професор Маслов В.П. щосереди о 8:30 в аудиторії 1-3а-1.