НАУКОВІ ШКОЛИ

НАУКОВІ ШКОЛИ

кафедри наукових, екологічних та аналітичних приладів і систем

 

з 1.09.2016

кафедра інформаційно-вимірювальних систем та технологій

екологічного моніторингу

 

Назва спеціалізації

з 1.09.2016

«Інформаційно- вимірювальні системи та  технології екологічного моніторингу»

1.

Вітчизняна наукова школа телевізійної інформаційно – вимірювальної техніки

(засновник і керівник д.т.н., проф. Порєв В.А.)

 

Вітчизняна наукова школа телевізійної інформаційно – вимірювальної техніки сформувалася в НТУУ «КПІ» в епоху конверсійної переорієнтації досліджень і розробок на потреби невійськових галузей народного господарства України, коли головними критеріями стають мінімізація як загальної суми витрат, так і зменшення аж до повної відсутності в календарних планах НДДКР витрат на дослідницькому етапі,  скорочення часу від початку роботи до її впровадження в наявну чи в перспективні технології.

Особливо це стосувалося потреб високотемпературних технологій, в яких існуючі засоби  вимірювання температур вже не забезпечували необхідної точності або взагалі не відповідали вимогам контроля технологічних процесів. Саме з вирішення під керівництвом проф. Порєва В.А. прикладних пірометричних задач на Слов’янському арматурно-ізоляторному заводі (1989р.), Львівському ізоляторному заводі (1990 р.), Бєлорєцькому заводі механічних інструментів, РФ (1992р.) та на інших підприємствах групою дослідників (в складі якої були також студенти НТУУ «КПІ») і починається становлення вітчизняної школи телевізійної пірометрії, яка з часом виходить за межі чисто пірометричних задач і трансформується в наукову школу телевізійної інформаційно – вимірювальної техніки.

В активі наукової школи інформаційно – вимірювальної техніки успішне виконання десятків НДДКР, зокрема, участь у проекті «Розробка науково-технологічних основ одержання унікальних матеріалів в космосі та створення спеціалізованої технологічної апаратури» в рамках Національної космічної програми України «Міжнародна орбітальна станція-2», при виконанні якого в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (за участю студентів НТУУ «КПІ») була розроблена і запатентована унікальна технологія зонної плавки в умовах мікрогравітації (Патент на винахід №83148. Патон Б.Є., Порєв В.А., Асніс Ю.А. та ін. «Установка для електронно-променевої зонної плавки матеріалу в космосі в умовах мікрогравітації і космічного вакууму». 10.06.2008.).

Важливою і невід’ємною частиною цієї Установки була телевізійна інформаційно – вимірювальна система (Патент 15294А. МКИ H04N7/02. Порєв В.А., НТУУ “КПІ”, 30.06.97. Бюл.№3), застосування якої для аналізу температурного поля при зонній плавці напівпровідникових матеріалів дозволило не тільки вперше принципово вирішити проблему контролю технології плавки, але й забезпечити достатню точність вимірювання.

В загальному плані науковою школою д.т.н., проф. Порєва В.А. розроблені теорія  та концепція використання телевізійної інформаційно – вимірювальної техніки для дослідження геометричних, динамічних та енергетичних параметрів широкого класу об’єктів і технологічних процесів. Здобутки наукової школи д.т.н., проф. Порєва В.А. використовуються в наукових дослідженнях, в промислових технологіях, у військовій справі, в астрономії, в медичній діагностиці, на транспорті, в біотехнології,  в мікроелектроніці, в задачах екологічного моніторингу тощо.

В активі наукової школи телевізійної інформаційно – вимірювальної техніки монографії «Телевізійні інформаційно – вимірювальні системи», «Телевізійна пірометрія», «Основи теорії засобів вимірювання», «Аналітичні екологічні прилади та системи», підручник «Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу (вступ до фаху)» 2015 р., навчальний посібник для студентів ВНЗ з грифом МОН України «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи», 2010 р., навчальний посібник для студентів ВНЗ з грифом МОН України «Прилади і системи екологічного моніторингу», 2014 р., навчальний посібник для студентів ВНЗ «Інформаційні технології в екології», НТУУ «КПІ», 2014 р., більше 100 статей, опублікованих в фахових журналах, десятки винаходів, захищених авторськими свідоцтвами та патентами, доповіді на конференціях.

Cтановлення і формування наукової школи супроводжується і забезпечується безперервною підготовкою кандидатів та докторів наук.

В рамках наукової школи професора Порєва В.А. захищено 7 кандидатських (Ф.Тавальбех, О. Сергєєв, О. Сокуренко, Г. Порєв, М. Маркін, С. Мухлинін, З. Безрук—всі випускники НТУУ «КПІ»—та 1 докторська дисертація (В. Порєв).

Сьогоднішня наукова робота на кафедрі передбачає залучення студентів, аспірантів та перспективних здобувачів до наукових досліджень, що сприяє підготовці кандидатів та докторів наук.

2.

Вітчизняна наукова школа сенсорної техніки геоінформаційних технологій екологічного моніторінгу (засновник і керівник д.т.н., проф. Маслов В.П., Заслужений  винахідник України, Лауреат Державної премії за 2011 р.)

Наукова школа сенсорної техніки геоінформаційних технологій екологічного моніторінгу є важливим напрямом наукової школи фізико-технологічних основ  сенсорної техніки, яка працює в екстремальних умовах.

В рамках наукової школи проф. В.П. Маслова за останні роки:

– створено сенсорний прилад на основі явища поверхневого плазмонного резонансу, який застосовано в складі  інформаційно-вимірювальної системи екологічного моніторингу,

– створено термографічну  модель розповсюдження шкідливих сольових розчинів у водоймищах;

– створено методологію термографічного контролю сонячних батарей та прецизійних сенсорів (ПЗС- структур, приладів на основі поверхневого плазмонного резонансу);

– удосконалену сонячну батарею «Діамант», конструкція якої здійснює ефективне її охолодження у робочому стані при яскравому сонячному опромінюванні.

Творчий доробок проф. В.П. Маслова нараховує 5 монографій та 1 навчальний посібник, понад 200 наукових праць та близько 400 авторських свідоцтв на винаходи СРСР та патентів України. Його публікації (одноосібні та в співавторстві) за останні 5 років за даними міжнародної  інформаційної агенції ResearchGate були прочитані 500 науковцями світу (переважно США та Китай) та мають коефіцієнт цитування (коефіцієнт Хірша) 4,59.

В результатах роботи проф. В.П. Маслова зацікавлені та є партнерами спільних розробок такі підприємства як ДП «Антонов», м. Київ,  НВК «Фотоприлад»,м. Черкаси,  НВП «Карат», м. Львів та ККП «Кварсит», м. Костянтинівка.

Наукові та педагогічні напрями роботи проф. В.П. Маслова проходять в тісній співпраці з Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова, де магістри кафедри наукових, екологічних та аналітичних приладів і систем проходять практику та виконують дослідження за планом магістерських дисертацій.

В рамках наукової школи проф. В.П. Маслова було захищено 7 кандидатських дисертацій, а в 2015/16 рр. планується ще 2 роботи до захисту.

3.

Наукова школа інформаційно–вимірювальної техніки екологічного моніторингу (к.т.н., доц. Приміський В.П.).

Доц. Приміський В.П.- Заслужений  винахідник України, володар Золотої медалі Всесвітньої організації інтелектуальної власності при ООН (World Intellectual Property Organization – WIPO), Член технічного комітету зі стандартизації ТК93/2, має кваліфікацію Мінекології «Екологічний аудитор».

К.т.н., доц. Приміський В.П. брав безпосередню участь у створенні приладів для контролю головних забруднювачів атмосфери: NO, NO2, SO2, O3, CO, CO2, NH3, CH4, H2S, викидів промислових підприємств та інших приладів, а також у створенні нового класу газоаналітичних приладів–багатоканальних газоаналітичних систем для сертифікації автомобілів при їх виробництві на відповідність міжнародним стандартам Євро.

З 2006 р. Приміський В.П. працює  на посаді доцента на кафедрі наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем НТУУ «КПІ».  Розробив і викладає на високому рівні цикл дисциплін професійної та практичної підготовки. Доц. Приміський В.П. керує підготовкою аспірантів, з якими неодноразово виїздив на місця екологічних катастроф регіонального та державного масштабів у відрядження для проведення інструментального моніторингу, зокрема в 2015 р. на пожежі в Чорнобильській зоні та на БРСМ-Нафта.

У вересні 2015р. його аспірант Івасенко В.М. успішно пройшов процедуру попереднього захисту на кафедрі. Доц. Приміський В.П. опублікував серію наукових статей у спеціалізованих фахових виданнях: “Метрологія та прилади”, “Стандартизація, сертифікація якість”, “Экология и промышленность”. Отримав більше 100 патентів різних країн на винаходи з тематики інструментального контролю параметрів забруднення довкілля.

4.

Науковий колектив кафедри наукових, екологічних та аналітичних приладів і систем має великий досвід та  значний потенціал для розширення рамок наукових досліджень. Крім наукових шкіл, серед сталих наукових складових, необхідно відзначити перспективні наукові напрями.

Зокрема, це науковий напрям д.т.н., проф. Защепкіної Н.М., орієнтований на вдосконалення метрологічного забезпечення інформаційно – вимірювальної техніки.

Д.т.н., проф. Защепкіна Н.М. розробила і викладає на високому науково-методичному рівні цикл дисциплін професійної та практичної підготовки: «Метрологічне забезпечення аналітичних вимірювань», «Метрологія», керує підготовкою аспірантів, опублікувала більше 200  праць, серед яких 170 публікацій в наукових фахових виданнях «Вісник Хмельницького національного університету», «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну», «Вісник Херсонського державного технічного університету», «Наукові нотатки», отримала 5 патентів на винахід та корисну модель, 3 свідоцтва авторських прав на комп’ютерну модель, опублікувала 1 монографію, 6 навчальних посібників, з яких 5 з грифом МОН України, 1 підручник з грифом МОН України.

Незаперечним доказом визнання наукових здобутків науковців кафедри наукових, екологічних та аналітичних приладів і систем є залучення їх до роботи в акредитаційних комісіях, до постійної роботи в Спеціалізованих радах провідних університетів України, а також в якості опонентів при захисті кандидатських та докторських дисертацій. Зокрема, проф. Порєв В.А.- опонував біля 70 дисертацій, проф. Маслов В.П. – опонував 5 дисертацій, проф. Защепкіна Н.М. – опонувала 3 дисертації, доц. Приміський В.П.- опонував 2 дисертації, доц.Маркін М.О. – опонував 1 дисертацію.

Проф. Порєва В.А. з  2006 р. голова ДАК МОН України з фаху «Прилади і системи екологічного моніторингу».

Доказом визнання наукових здобутків науковців кафедри також є отримані ними грамоти та нагороди.

Проф. Порєв В.А. в 2012 р. нагороджений медаллю ім. С. П. Корольова від Федерації космонавтики Росії, в 2013 р. обраний іноземним членом Академії інженерних наук РФ.

Доц. Приміський В.П.- Заслужений  винахідник України, володар Золотої медалі Всесвітньої організації інтелектуальної власності при ООН (World Intellectual Property Organization – WIPO).

Проф. Маслов В.П.-Заслужений  винахідник України, Лауреат Державної премії за 2011 р.

Проф. Защепкіна Н.М. –  член Спеціалізованої вченої  Ради  Д 26.102.02, член організаційних комітетів міжнародних наукових конференцій «Новітні матеріали та технології в будові та експлуатації машин», «Інформатика та механіка».