ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ

УДК 502.2.502.3
М 00
Рецензенти:
доктор технічних наук, професор Ю.В. Куц
доктор технічних наук, професор Н.І. Бурау
Рекомендовано до видання Вченою радою
приладобудівного факультету Національного технічного
університету України ―Київський політехнічний інститут‖
Майстренко В.М., Морозова І.В., Осадчий В.П.,
Порєв В.А.
Основи теорії засобів вимірювання: Монографія./Під заг.
ред. Майстренка В.М.— Хмельницький, 2010 — 493 c.
ISBN
В монографії узагальнено і систематизовано матеріали,
присвячені основам теорії засобів вимірювання.
Наведено матеріали стосовно характеристик якості
вимірювань, розглянуто особливості використання спектру
функції розподілу для розрахунку випадкових похибок, подано
необхідні теоретичні відомості щодо опрацювання результатів
вимірювань та деякі прикладні аспекти з наголосом на тих
моментах, що є визначальними для забезпечення ефективного
використання засобів вимірювання.
Книга розрахована на інженерів та наукових працівників,
які займаються дослідженнями, розробкою та експлуатацією
засобів вимірювання, а також на студентів та аспірантів
інженерних спеціальностей.