ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

Бакалаврський рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Магістерський рівень вищої освіти передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Науковий рівень вищої освіти передбачає набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення.

Навчальний рік в Університеті розбитий на піврічні семестри навчання, а навчальний процес складається з аудиторних занять (лекції, практичні і лабораторні заняття) та самостійної роботи.

Навчальний план визначає перелік дисциплін, види знань, обсяг підготовки студентів і форми їх знань в кожному семестрі. Навчальний план є основним документом кафедри, тому він представлений на стенді для загального ознайомлення.

План доповнюють навчальні програми, що визначають зміст кожної дисципліни, а також розподіл часу по видам занять (лекції, практичні заняття та  лабораторні роботи). В навчальному процесі передбачені переддипломна та виробнича практики.

На лекціях викладаються основні теоретичні положення та найбільш складні питання програми навчальної дисципліни. Викладач привносить своє розуміння матеріалу предмета, доповнює літературні джерела своїм досвідом та результатами новітніх наукових досліджень. Повноцінна заміна лекції книгою чи конспектом неможлива.

На практичних заняттях студент повинен самостійно вирішити задачу, проаналізувати отримане та інші можливі рішення, обгрунтувати підхід до вирішення задачі, пояснити результат.

На лабораторних роботах студенти під керівництвом викладача набувають навиків використання засобів вимірювання, вивчають методику експериментальних досліджень, оформляють звіт у письмовому вигляді.

При виконанні всіх перерахованих видів занять, на всіх всіх етапах навчання обовязкова систематична самостійна робота:

  • систематичне опрацювання лекційного матеріалу,
  • систематичне виконання завдань,
  • систематична підготовка до чергових аудиторних занять та до лабораторних робіт.

Навчання в технічному Університеті завершується екзаменами з наступним виконанням і захистом дипломного проекту (бакалаврат)  та магістерської дисертації (магістратура).

Організаційно процес дипломного проектування складається з наступних етапів.

Перший-підготовчий, який починається з вибору студентом теми та отримання індивідуального завдання від керівника дипломного проекту щодо питань, які необхідно вирішити під час переддипломної практики за темою проекту чи роботи (ознайомлення зі станом проблеми, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних спостережень, експериментів, досліджень тощо). Підготовчий етап дипломного проектування завершується складанням та захистом звіту про переддипломну практику. Переддипломну практику студенти кафедри проходять, як правило, в ЗАО «Украналіт», ТОВ «Автоеко», на ДП «Укрметртестстандарт», в наукових лабораторіях кафедри, у відділах метрології і стандартизації підприємств різної форми власності. Другий-основний етап дипломного проектування починається одразу після захисту звіту про практику й завершується орієнтовно за два тижні до захисту проекту чи роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). Захист проводиться на засіданні ДЕК з використанням сучасних мультимедійних засобів.

 

Р.Т. ФРАНКО — ГОЛОВА ДЕК

f2

Головою Державної екзаменаційної комісії ОКР «спеціаліст/магістр»

на кафедрі з 2009 р. по 2012 р. працював к.т.н., доц.

Роланд Тарасович  Франко – онук І.Я. Франка

 

 f3  f4
Переддипломна практика на комбінаті «Інтерпайп» (2014 рік) Захист магістерської дисертації  на кафедрі (2015 рік)

 

По закінченні НТУУ «КПІ» випускники отримують дипломи бакалавра і магістра.

f5

Випускники кафедри 2013 року після вручення дипломів в залі Вченої ради НТУУ «КПІ»