ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

УДК 621.38
Б77

Рецензенти:
В.О. Стороженко, д-р техн. наук, проф. (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»);
Г.С. Тимчик, д-р техн. наук, проф. (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут»);
А.О. Каргін, д-р техн. наук, проф. (Донецький національний університет).

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів (лист № 1/11-3770 від 06.05.2010 р .)

Бойко В.І.
Б 77 Прилади і системи екологічного моніторингу (вступ до фаху): [навчальний
посібник] / В.І. Бойко, О.В. Вовна, А.А. Зорі, В.А. Порєв. – 3-є вид., доповн. і
переробл. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – 292 с.: іл. 40, табл. 11. –
Бібліогр. 43.

ISBN

В посібнику викладені важливі для студентів питання організації навчального
процесу в технічному університеті, аналізуються різноманітні форми навчальної
роботи, основні аспекти інженерної діяльності та вимоги до фахівця.
Наведено матеріали, присвячені особливостям побудови і використання
аналітичних приладів та систем, орієнтованих на вирішення задач екологічного
моніторингу. Представлені дані щодо сучасних газоаналітичних комплексів та систем
технолого-екологічного моніторингу. Представлені також основні відомості про
електронні компоненти, які використовуються в електронних системах різноманіт-
ного призначення, в тому числі і в аналітичному приладобудуванні.
Посібник призначений для студентів фаху «Прилади і системи екологічного
моніторингу» і може бути корисний студентам споріднених спеціальностей.

Завантаження