Оптико-електронна система для визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконав: студент 6 курсу, групи ПН-51м
Мирончук Михайло Володимирович

Науковий керівник: доц., к. т. н., Маркін М. О.

Рецензент: ас., к. т. н.,  Лакоза С. Л.

Анотація

В даній магістерській дисертації досліджувалася побудова оптико-електронної системи для визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей та вдосконалення методу визначення коефіцієнту пропускання. Проведено огляд та аналіз засобів та методів визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей.

Метою даного дослідження є удосконалення сучасних методів визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей за допомогою оптико-електронних систем.

Об’єктом дослідження даної магістерської дисертації є процес визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей.

Предметом даного завдання є оптико-електронна система для визначення коефіцієнту пропускання оптичних деталей.

Проведено експерименти з нагрівом CMOS – матриці камери Oltec LC-144P а також визначення коефіцієнта пропускання за допомогою спроектованої оптико-електронної системи.

Для реалізації такої конструкції системи, за основу було обрано оптичний метод та обрано конструктивне рішення щодо структурної схеми майбутньої оптико-електронної вимірювальної системи для вимірювання коефіцієнту пропускання прозорих об’єктів та їх клейових з’єднань, на засадах камери з CMOS – матрицею. У результаті було успішно здійснено тестування оптичної системи експериментального стенду та проведено дослідження налаштування роботи системи в результаті чого отримано якісніше зображення об’єктів. Новизною стенду є застосування телевізійної камери з CMOS – матрицею, яка працює через порт USB.

Подальша робота в експериментальному дослідженні спрямована на підвищення точності вимірювання оптичних деталей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Прилад для контролю агрегатного стану води в системах її очищення

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконав: студент 6 курсу, групи ПН-51м
Корнієнко Богдан Андрійович

Науковий керівник: ас., Дорожинська Г. В.

Рецензент: ас., к. т. н.,  Лакоза С. Л.

Анотація

Метою даної дипломної роботи є розробка оптимального методу визначення характеристик та контролю фазового переходу води з рідкого стану у твердий та створення на його основі приладу для контролю заморожування води у системах її очищення.

Провідні тенденції розвитку аналітичних методів контролю очищення води потребують впровадження нових фізичних методів вимірювання, котрі ґрунтуються на останніх досягненнях в області науки та техніки. Основними вимогами до них є підвищення точності і чутливості вимірювання, зменшення часу вимірювання, зменшення об’ємів проб досліджуваних речовин.

Перспективним напрямом ефективного очищення води є розробка альтернативного методу контролю даного процесу, який дозволить проводити експрес аналіз очищеної води і буде менш коштовним за існуючі методи, матиме високу точність вимірювання і високу чутливість до малих концентрацій шкідливих домішок у воді.

У роботі проведено аналіз існуючих методів очищення і контролю якості очищення питної води, та методів контролю фазового переходу води у лід. Виконано порівняння цих методів з погляду точності результатів вимірювання та ефективності їх реалізації. Для кожного розглянутого методу сформовано загальні розрахунки.

Для розв’язання поставленої задачі вибрано ємнісний метод контролю. Розроблено інформаційно-вимірювальну систему, що реалізує обраний метод. Виконано експериментальне тестування розробленої системи.

Основні положення дипломної роботи опубліковано у вигляді тез доповіді на IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Шановні випусники!

ЗАПРОШУЄМО НА ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ!

13 липня 2017 року о 16:00 в Залі засідань Вченої Ради КПІ ім.Ігоря Сікорського
(1 корп.) відбудеться урочисте вручення дипломів про вищу освіту випусникам
2017 року. Запрошуємо відвідати дійство випускників кафедри НАЕПС та батьків.

(До початку урочистого заходу необхідно здати обхідні листи  Лілії Казимирівні, ауд. 2-1 )

Вдосконалення методу контролю діаметра дроту в процесі його виготовлення

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконав: студент 6 курсу, групи ПН-51м
Федоренко Артем Вячеславович

Науковий керівник: проф., д. т. н., Порєв В. А.

Рецензент: доцент., к. т. н.,  Павловський В. М.

Анотація

Мета роботи – вдосконалення методології контролю виготовлення дроту шляхом створення нового методу, за допомогою якого відбувається одночасно вимірювання діаметру дроту та його температури в режимі реального часу.

Задачі роботи:

  1. Проаналізувати існуючі методи і засоби неруйнівного контролю процесу виготовлення дроту. Розробити стенд-імітатор волочильного процесу виготовлення дроту і телевізійний засіб вимірювання для контролю якості дроту.
  2. Розробити алгоритм контролю, при якому здійснюється реєстрація діаметру дроту та фіксація дефектів. Створити метод на базі телевізійного засобу вимірювання, за допомогою якого вимірюється діаметр дроту та його температура.

Об’єкт досліджень – процес виготовлення дроту.

Предмет досліджень – телевізійний засіб вимірювання.

Методи дослідження. Методи неруйнівного контролю, методи телевізійних вимірювальних систем, методологія оцінки параметрів дроту.

Наукова новизна. Вдосконалено метод контролю діаметру дроту в процесі його виготовлення за рахунок використання ТЗВ, який дозволяє з високою точністю вимірювати діаметр та одночасно температуру в режимі реального часу.

Практична значимість. Запропонований новий метод контролю дроту проводить реєстрацію одночасно двох його параметрів – діаметра дроту і теплового випромінювання. Розроблено та створено стенд, який імітує процес виготовлення дроту та з встановленим ТЗВ дозволяє вимірювати його параметри.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Використання телевізійних засобів для вимірювання високих температур

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконала: студентка 6 курсу, групи ПН-51м
Некрут Оксана Олегівна

Науковий керівник: проф., д. т. н., Порєв В. А.

Рецензент: проф., д. т. н.,  Бурау Н. І.

Анотація

Метою магістерської дисертації є вдосконалення методології використання телевізійних засобів для вимірювання високих температур.

Об’єкт дослідження – процес вимірювання високих температур в технології електронно-променевої безтигельної зонної плавки.

Предмет дослідження – телевізійні інформаційно-вимірювальні системи.

Визначено інформативні параметри зони плавки, які обумовлюють її якість і показано, що постійний аналіз розподілу температурного поля, форми і висоти зони в реальному масштабі часу може бути забезпечений за допомогою приладів з електронним розгортанням зображення.

Проаналізовано сучасний ринок засобів вимірювання температури враховуючи набір характеристик: світлоелектричний перетворювач, температурний діапазон, спектральний діапазон, клас точності. швидкість кадрів, формат кадрів.

Виконано узагальнення матеріалів дослідження поля яскравості на поверхні зони плавки кремнію та досліджено процес формування рідкої фази.

Проаналізовано основні положення метрології високих температур.

Обґрунтовано  методику та стенд для  експериментального визначення нижньої межі вимірюваних температур телевізійними засобами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вдосконалення процесу контролю гігроскопічних властивостей матеріалу

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконав: студент 6 курсу, групи ПН-51м
Недобойко Сергій Олександрович

Науковий керівник: проф., д. т. н., Защепкіна Н. М.

Рецензент: ст. викл., к. т. н.,  Цибульник С. О.

Анотація

Концентрація пилу в повітрі виробничих приміщень і в зоні робочих місць, розташованих на відкритому повітрі, визначається характером технологічного процесу, його технічною досконалістю і ступенем впровадження санітарно-технічних протипилових заходів.

Метою магістерської дисертації є розробка стенду для дослідження гігроскопічних властивостей матеріалів.

Було проаналізовано методи та прилади визначення запиленості повітря тапилопроникності матеріалів, удосконалено їх визначення шляхом розробки стенда для контролю пилопроникності матеріалів на основі застосування телевізійних засобів вимірювання (ТЗВ).

Об’єкт дослідження: процес контролю гігроскопічних властивостей матеріалів.

Предмет дослідження: розробка стенду для визначення гігроскопічних властивостей матеріалів.

Наукова новизна: вдосконалено метод контролю гігроскопічних властивостей матеріалів, розроблено та виготовлено експерементальний стенд для визначення пилоємності та пилопроникності, визначено залежність пилопроникності від поверхневої щільності, та виду матеріалу.

Практична цінність роботи: розроблені робочі креслення, виготовлені пристрої для переміщення, транспортування зразку.

Магістерська дисертація вдосконалення методу контролю гігроскопічних властивостей матеріалів виконувалась згідно напряму науково дослідної роботи кафедри НАЕПС та зареєстрована УкрІНТЕІ№ 0216U008055 від 30.05.16. Апробація результатів дисертації здійснена на науково-технічних конференціях

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Удосконалений спосіб контролю ступеня очистки питної води

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконала: студентка 6 курсу, групи ПН-51м
Конченко Алла Вікторівна

Науковий керівник: проф., д. т. н., Маслов В. П.

Рецензент: доцент., к. т. н.,  Аврутов В. В.

Анотація

Актуальність обраної теми магістерської роботи полягає в тому, що в роботі аналізуються існуючі методи очистки та контролю питної води. Вперше експериментально досліджена можливість використання для контролю очистки води явище поверхневого плазмонного резонансу (ППР) і використовуючи цей метод визначні особливості та закономірності очистки питної води методом виморожування.

Об’єкт дослідження: процес очищення питної води.

Предмет дослідження: контроль процесу очищення питної води методом поверхневого плазмонного резонансу.

Мета та задачі дослідження: Визначення можливості контролю процесу очищення питної води виморожуванням за допомогою методу ППР.

Методи дослідження. Використовувався для експериментальних досліджень: кодуктометр, рефлектометр на основі поверхневого плазмонного резонансу.

Наукова новизна одержуваних результатів.

  1. Вперше досліджена можливість використання явище поверхневого плазмонного резонансу для контролю якості питної води.
  2. Досліджена закономірність процесу додаткового очищення водопровідної води методом виморожування.
  3. Досліджена закономірність дозволяє визначити ефективність процесу в залежності від кількості циклів виморожування. Показано експериментально, що методом ППР можуть бути виявлені шкідливі органічні домішки у воді та водних розчинах етанолу.

Практичне значення отриманих результатів: розроблено новий спосіб контролю питної води на основі використання ППР приладу та способу очищення води.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вдосконалення засобу і методу імпульсної термографії на основі джоульвого тепла

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконала: студентка 6 курсу, групи ПН-51м
Женілова Анастасія Данилівна

Науковий керівник: проф., д. т. н., Защепкіна Н. М.

Рецензент: доцент., к. т. н.,  Аврутов В. В.

Анотація

Метою даного дослідження є зменшення впливу нагрівання об’єктів дослідження джоулевим теплом та зміни їх параметрів під час вимірювання термографом, а також підвищення точності вимірювання теплофізичних параметрів матеріалів конструктивних елементів і вузлів оптоелектроніки при їх термографії на основі нагріву джоулевим теплом.

Об’єктом дослідження даної магістерської дисертації є процес формування зображення на поверхні фотоелектричних сонячних батарей при виділенні джоульового тепла.

Предмет дослідження – засіб та метод імпульсної термографії на основі джоульового тепла.

Основним завданням даної дисертації є обґрунтування обраного методу зменшення впливу нагріву об’єктів дослідження джоулевим теплом, що доводиться теоретично а також експериментально.

Це завдання реалізується шляхом виконання наступних етапів:

1) Аналіз питання застосування інфрачервоної термографії для контролю дефектів сонячних батарей;

2) Створення математичної моделі нагрівання та розповсюдження теплового імпульсу в кремнієвій пластині;

3) Експериментальне дослідження дефектів кремнієвих монокристалічних сонячних елементів методом інфрачервоної термографії при формуванні в них однократного теплового імпульсу;

4) Розробка комп’ютерної програми для розрахунків отриманих результатів;

5) Отримання та аналіз залежності похибки вимірювання геометричних розмірів дефекту та температури від тривалості та енергії теплового імпульсу;

Більшість сучасних сонячних панелей виготовляється з крупнозернистого полікристалічного кремнію, який в свою чергу являється не однорідним. Визначення природи неоднорідності кремнію дозволяє розуміти причини зниження ефективності роботи цих панелей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ