Удосконалений спосіб контролю ступеня очистки питної води

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконала: студентка 6 курсу, групи ПН-51м
Конченко Алла Вікторівна

Науковий керівник: проф., д. т. н., Маслов В. П.

Рецензент: доцент., к. т. н.,  Аврутов В. В.

Анотація

Актуальність обраної теми магістерської роботи полягає в тому, що в роботі аналізуються існуючі методи очистки та контролю питної води. Вперше експериментально досліджена можливість використання для контролю очистки води явище поверхневого плазмонного резонансу (ППР) і використовуючи цей метод визначні особливості та закономірності очистки питної води методом виморожування.

Об’єкт дослідження: процес очищення питної води.

Предмет дослідження: контроль процесу очищення питної води методом поверхневого плазмонного резонансу.

Мета та задачі дослідження: Визначення можливості контролю процесу очищення питної води виморожуванням за допомогою методу ППР.

Методи дослідження. Використовувався для експериментальних досліджень: кодуктометр, рефлектометр на основі поверхневого плазмонного резонансу.

Наукова новизна одержуваних результатів.

  1. Вперше досліджена можливість використання явище поверхневого плазмонного резонансу для контролю якості питної води.
  2. Досліджена закономірність процесу додаткового очищення водопровідної води методом виморожування.
  3. Досліджена закономірність дозволяє визначити ефективність процесу в залежності від кількості циклів виморожування. Показано експериментально, що методом ППР можуть бути виявлені шкідливі органічні домішки у воді та водних розчинах етанолу.

Практичне значення отриманих результатів: розроблено новий спосіб контролю питної води на основі використання ППР приладу та способу очищення води.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ