Вдосконалення методоу та засобу контролю вимірювання викидів на автозаправних станціях

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконала: студентка 6 курсу, групи ПН-51м
Винниченко Тетяна Олександрівна

Науковий керівник: ас., к. т. н. Івасенко В. М.

Рецензент: доцент, к. т. н. Павловський О. М.

Анотація

Метою роботи є підвищення надійності газоаналізаторів автозаправних станцій, точності і чутливості вимірювання концентрацій шкідливих речовин за рахунок використання атмосферного повітря в якості нульового калібрувального газу, шляхом його термокаталітичної обробки, вдосконаленої конструкції полум’яно-іонізаційного детектору з коаксіальною подачею газів, застосуванням інваріантної схеми комбінації методів газового аналізу: термокаталітичного і полум’яно-іонізаційного.

Об’єкт дослідження – процес формування та розповсюдження в атмосфері забруднюючих речовин, які містяться у викидах автозаправних станцій.

Метод дослідження – полум’яно-іонізаційний.

Аналізи впливу АЗС на  навколишнє середовище  свідчать про те, що  кількість шкідливих викидів  значно перевищує гранично допустимі концентрації.

Визначені основні методи газового аналізу  для контролю  випаровувань палива на АЗС: термокаталітичний, інфрачервоний фотоіонізаційний та полум’яно-іонізаційний. Визначені основні метрологічні характеристики полум’яно – іонізаційного і газоаналізатора: точність, надійність – напрацювання на відмови які потребують вдосконалення. Розглянуті сучасні прилади  для вимірювання викидів вуглеводнів  на автозаправній станції. Представлена методика для визначення просторового впливу автозаправних станцій на їх оточення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ