Вдосконалення методу контролю діаметра дроту в процесі його виготовлення

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконав: студент 6 курсу, групи ПН-51м
Федоренко Артем Вячеславович

Науковий керівник: проф., д. т. н., Порєв В. А.

Рецензент: доцент., к. т. н.,  Павловський В. М.

Анотація

Мета роботи – вдосконалення методології контролю виготовлення дроту шляхом створення нового методу, за допомогою якого відбувається одночасно вимірювання діаметру дроту та його температури в режимі реального часу.

Задачі роботи:

  1. Проаналізувати існуючі методи і засоби неруйнівного контролю процесу виготовлення дроту. Розробити стенд-імітатор волочильного процесу виготовлення дроту і телевізійний засіб вимірювання для контролю якості дроту.
  2. Розробити алгоритм контролю, при якому здійснюється реєстрація діаметру дроту та фіксація дефектів. Створити метод на базі телевізійного засобу вимірювання, за допомогою якого вимірюється діаметр дроту та його температура.

Об’єкт досліджень – процес виготовлення дроту.

Предмет досліджень – телевізійний засіб вимірювання.

Методи дослідження. Методи неруйнівного контролю, методи телевізійних вимірювальних систем, методологія оцінки параметрів дроту.

Наукова новизна. Вдосконалено метод контролю діаметру дроту в процесі його виготовлення за рахунок використання ТЗВ, який дозволяє з високою точністю вимірювати діаметр та одночасно температуру в режимі реального часу.

Практична значимість. Запропонований новий метод контролю дроту проводить реєстрацію одночасно двох його параметрів – діаметра дроту і теплового випромінювання. Розроблено та створено стенд, який імітує процес виготовлення дроту та з встановленим ТЗВ дозволяє вимірювати його параметри.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ