ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В БІСПЕКТРАЛЬНІЙ ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ ПІРОМЕТРІЇ

ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В БІСПЕКТРАЛЬНІЙ ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ ПІРОМЕТРІЇ

Порєв В.А., Маркін М.О. Похибки вимірювання температури в біспектральній телевізійній пірометрії. Розроблена математична модель вимірювального сигналу телевізійного біспектрального пірометра. Встановлені аналітичні залежності між похиб-ками вимірювання температури та основними характеристиками телевізійного біспектрального пірометра.
Ключові слова: температура, вимірювання, біспектральний пірометр.

Порев В.А., Маркин М.А. Погрешности измерения температуры в биспектральной пи-рометрии. Разработана математическая модель измерительного сигнала телевизионного биспектрального пирометра. Определены аналитические зависимости между погрешно-стями измерения температуры и основными характеристиками телевизионного биспек-трального пирометра.
Ключевые слова: температура, измерение, биспектральный пирометр.

Poryev V., Markin M. The Errors of the Temperature Measurement in the Dual-band Television Pyrometry. The math model of measurement signal of the dual-band television pyrometer has been developed. The analytical relations of temperature measurement error and the basic characteristics of the dual-band television pyrometer have been determined.
Keywords: temperature, measurement, dual-band television pyrometer.

 408 total views

Завантаження

ПIДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТI ВИМIРЮВАННЯ ЛIНIЙНИХ ПАРАМЕТРIВ ТЕМПЕРАТУРНИХ ФРАГМЕНТIВ ЗОНИ ПЛАВКИ

ПIДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТI ВИМIРЮВАННЯ ЛIНIЙНИХ ПАРАМЕТРIВ ТЕМПЕРАТУРНИХ
ФРАГМЕНТIВ ЗОНИ ПЛАВКИ
М. О. Маркін
Кандидат технічних наук, асистент*
О. М. Маркіна
Асистент*

А. М. Драган
Аспірант*

*Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем Національний технічний університет України ”Київський політехнічний інститут”

В статті проаналізовано проблему підвищення точності вимірювання лінійних параметрів температурних фрагментів зони плавки за допомогою телевізійних засобів вимірювання. Запропоновано формулу для кількісної оцінки порогового контрасту.
Проведено дослідження змін порогового контрасту в залежності від просторової частоти.

Ключові слова: зонна плавка, телевізійний засіб вимірювання.

В статье проанализирована проблема повышения точности измерения линейных параметров температурных фрагментов зоны плавки с помощью телевизионных средств измерения. Предложена формула для количественной оценки порогового контраста. Проведены исследования изменений порогового контраста в зависимости от пространственной частоты. Ключевые слова: зонная плавка, телевизионное средство измерения.

The article analyzes the problem of measurement accuracy of linear parameters of temperature fragments for zone melting by means of television measurement. A formula for the quantitative assessment of contrast threshold was suggested. A study of threshold contrast changes depending on the spatial frequency was held. Keywords: zone melting, television measuring device.

 227 total views,  1 views today

Завантаження

ОЦІНКА ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

ОЦІНКА ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Маркін М.О., Маркіна О.М., Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут», м. Київ, Україна

В статті проаналізовано проблему оцінки похибки вимірювання геометричних параметрів за допомогою телевізійних інформаційно-вимірювальних систем. Розглянуто три підходи до оцінки похибки вимірювання: геометричний, просторово-частотний та імовірнісний. Доведено, що просторово-частотний підхід внаслідок врахування реальних значень вхідного контрасту та умов формування сигналу дозволяє отримати найбільш достовірні оцінки похибки вимірювання.

 

 387 total views,  1 views today

Завантаження

МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Маркін М.О. Мультиспектральні телевізійні прилади контролю високотемпературних технологій / М.О.Маркін, Г.М.Згуровський, В.А.Порєв, Є.О.Бєлорусов, І.В.Бойко // Восточно-европейский журн. передовых технологий. – 2006. – №4/2 (22). – С. 24-26.

В статті проаналізована проблема використання телевізійного пірометра для вимірювання геометричних, енергетичних та динамічних параметрів різних об’єктів. Показана типова структура приладу.  Представлені практичні рекомендації щодо підвищення точності телевізійних пірометрів.

 248 total views

Завантаження

ВПЛИВ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ДОВЖИНИ ХВИЛІ НА ТОЧНІСТЬ БІСПЕКТРАЛЬНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ПІРОМЕТРА

Abstract
Markin M.O., Markina O.M., Poryev V.A. The influence of the equivalent wavelength to the accuracy of the bispectral television pyrometer. The problem of using the bispectral television pyrometer for the measurement of the temperature of the melting zone is analyzed. The influence of
the error in the determination of the equivalent wavelength to the error of the temperature measurement is analyzed. The practical recommendations on the increasing the accuracy of bispectral television pyrometers is presented.

 471 total views

Завантаження

БІСПЕКТРАЛЬНИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПРИЛАД КОНТРОЛЮ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

БІСПЕКТРАЛЬНИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПРИЛАД КОНТРОЛЮ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Маркін М.О., Порєв В.А.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, 01056, пр. Перемоги, 37; nauka@naeps.kpi.ua

Розглянуті методичні питання використання телевізійних засобів для вимірювання температури та особливості реалізації  схем формування моноспектральних сигналів в мультиспектральних телевізійних пірометрах. Запропоноване нове технічне рішення біспектрального телевізійного пірометра, яке  базується на використанні фізичної залежності пропускання фотонів в кремнії від довжини хвилі випромінення. Показано що мультиспектральний телевізійний пірометр є адекватним засобом вимірювання складних та динамічних температурних полів.

 280 total views

Завантаження

Автореферат диссертації

Маркін Максим Олександрович

БІСПЕКТРАЛЬНИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БЕЗТИГЕЛЬНОЇ ЗОННОЇ ПЛАВКИ

05.11.13 — Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

 

 385 total views

Завантаження