Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Контакти: kpi_naeps@ukr.net, 0(44) 204-95-43

Персональна сторінка викладача

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В 1970 р. закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працював за направленням в НДІ “Квант”, а з 1977 р. працює в НТУУ “КПІ”. Доктор технічних наук (1999 р.) зі спеціальності 05.11.13 “Прилади і методи контролю та визначення складу речовин”, професор. В березні 2006 року обраний завідувачем кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем НТУУ “КПІ”. Член 2-х спеціалізованих вчених рад зі спеціальності 05.11.13 “Прилади і методи контролю та визначення складу речовин”.

Має більше 100 наукових публікацій та  70 авторських свідоцтв і патентів. Під  керівництвом Порєва В.А. захищено 9 кандидатських дисертацій.

Викладає навчальні дисципліни “Вступ до фаху”, “Телевізійні інформаційно – вимірювальні системи “, “Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних технологій”.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виконання НДДКР

Наукові інтереси – створення та дослідження телевізійних інформаційно-вимірювальних систем як високоефективних засобів контролю в сучасних високих технологіях, зокрема, в електронно-променевих технологіях обробки матеріалів. Виконав понад 100 наукових досліджень та розробок.

В  рамках Національної космічної програми України “Міжнародна орбітальна станція-2” приймав участь у виконанні  проекту “Розробка науково-технологічних основ одержання унікальних матеріалів в космосі та створення спеціалізованої технологічної апаратури” (НАН України, НКА України, NN-30 (NASA), при виконанні якого в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України  була розроблена і запатентована унікальна технологія зонної плавки в умовах мікрогравітації (Патент на винахід №83148. 10.06.2008р. Патон Б.Є., Порєв В.А., Асніс Ю.А. та ін. «Установка для електронно-променевої зонної плавки матеріалу в космосі в умовах мікрогравітації і космічного вакууму»).

При виконанні фундаментальних та прикладних досліджень в НТУУ «КПІ» під керівництвом проф. Порєва В.А.:

 • розроблена теорія процесу формування поля яскравості зони плавки кремнію в умовах електронно-променевої безтигельної зонної плавки (НДР № 2453, № Держреєстрації 0100U000625),
 • створено наукові основи та методологію комплексного контролю і комп’ютеризованого керування процесом електронно-променевої технології отримання надчистих напівпровідникових матеріалів та матеріалів із заданими властивостями (НДР № 2551, № Держреєстрації 0102U002215),
 • створено математичну модель формування поля яскравості зони розплаву при наявності багатократного перевідбиття випромінювання, на базі якої розроблено метод підвищення точності вимірювання геометричних, динамічних і температурних параметрів зони розплаву та інформаційно – вимірювальний засіб для контроля технології зонної плавки в умовах мікрогравітації (ДЗ/395-2007, № Держреєстрації 0107U007207),
 • розроблені математична модель формування контрасту вимірювального сигналу, адаптивний алгоритм процедури виділення контурів мікрофрагментів та спільно з Національною металургійною академією України створений телевізійний мікроскоп з високою роздільною здатністю для металографічних досліджень нових матеріалів і сплавів (ДЗ/497-2009, № Держреєстрації 0109U006086),
 • на замовлення Мінпромполітики України Порєва В.А. створено дослідний зразок телевізійного пірометра для контроля температурних режимів у технології трубопрокатного виробництва (госпдоговірна НДКР № 93011/23, № Держреєстрації 0108U009369).

Під керівництвом проф. Порєва В.А. викладачі, аспіранти та студенти кафедри наукових, екологічних та аналітичних приладів і систем спільно з фахівцями НДІ прикладної електроніки НТУУ «КПІ» проводять наукові дослідження, спрямовані на створення методології застосування телевізійної інформаційно – вимірювальної техніки для контроля нових технологій створення прецизійних деталей приладів різноманітного призначення, зокрема, технічних засобів екологічного моніторингу довкілля, що, зокрема, сприятиме формуванню Державної системи моніторингу довкілля на сучасній технологічній та інформаційній базі. В рамках цих досліджень виконано  госпдоговірні НДР:

 • «Дослідження технологій з’єднання прецизійних деталей оптико-електронних приладів». Договір № 232/27-11, № Держреєстрації 0111U
 • «Дослідження технологій з’єднання прецизійних деталей електронних приладів». Додаткова угода № 1 до договору № 232/27-11, № Держреєстрації  0112U
 • «Розроблення способу телевізійного контролю якості інфрачервоних матеріалів електронної техніки та нанокристалічних матеріалів». Договір № 13/27-14, № Держреєстрації 0114U005067
 • «Розробка методу контролю якості склокристалічних матеріалів з використанням телевізійної вимірювальної системи». Договір № 28/27-15 від 29.05. 2015 р. № Держреєстрації 0115U

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Порєв В.А. Прилади і системи екологічного моніторингу// О.В. Вовна, А.А. Зорі. Під заг. ред. Порєва В.А. – Навчальний посібник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 222 с.
 • Порєв В.А. Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу (вступ до фаху) Підручник— К.: НТУУ «КПІ», 2016 — 118 с.
 • Майстренко В.М., Морозова І.В., Порєв В.А. Теорія засобів вимірювання: навчальний посібник / Під заг. ред. В. А. Порєва // – К.: НТУУ «КПІ», 2014.– 334 с.
 • Порєв В.А., Маслов В.П., Порєв Г.В. Інформаційні технології в екології. Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Під заг. ред. В. А. Порєва – К.: НТУУ «КПІ», 2015. 306 с.
 • Аналітичні прилади та системи: навч. посіб. / О.В. Вовна, А.А. Зорі, В.А. Порєв, В.П. Приміський. Під заг. ред. Порєва В.А. – Красноармійськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 330 с.
 • Порєв В.А., Порєв Г.В. Спеціальні інформаційні та вимірювальні технології. Навчальний посібник для студентів ВНЗ — К.: НТУУ «КПІ», 2016 — 220с.
 • Порєв В.А. Телевізійні інформаційно-вимірювальні системи. Монографія — К.: НТУУ «КПІ», 2015 — 196 с.
 • Порєв В.А. Методи та засоби вимірювання параметрів безтигельної зонної плавки кремнію. Монографія— К.: НТУУ «КПІ», 2016 — 194с.

Основні публікації

 • В.А.Порєв. Вимірювання лінійних розмірів за допомогою телевізійних інформаційно-вимірювальних систем / О.М.Маркіна, В.А.Порєв, Ю.А.Агінський // Восточно-европейский журн. передовых технологий. – 2013. – №2/10 (62). – С. 59-62. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/12757.
 • Bozhko, V. Maslov, V. Poryev et al. Thermographic modeling of pollution of reservoirs with solutions NaCl // American Journal of Environmental Protection.—New York: Science Publishing Group, 2014—ISSN 2328-5699. http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=163&doi=10.11648/j.ajep.20140305.19.
 • Poryev G., Poryev V. To the issue of melting zone height control in the technology of electron-emitting crucible-less zone melting of silicon // Journal of Hydrocarbon Power Engineering.—Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015.—№2(2).—P.58-62. ISSN: 1993-9981http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2109.
 • В.А.Порев, Г.В. Порев. Дослідження процесу формування зони розплаву в технології зонної плавки кремнію//Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Приладобудування – Київ, 2014. №48(2). С. 81-87. ISSN: 0321-2211http://visnykpb.kpi.ua/article/view/36035.
 • Безрук З. Д. Моделі діагностування і підвищення надійності газоаналітичних систем. [Текст] /З. Д. Безрук, В. А. Порєв, В. П. Приміський// Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – №1/1(15). – С.43-47. ISSN 2312-8372http://journals.uran.ua/tarp/article/viewFile/21228/18823.
 • Порєв В.А., Троц А.А. Математична модель оптимального витоку надлишковості середовища через дифузор//Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Приладобудування – Київ, 2014. №48(2). С. 88-92. ISSN: 0321-2211http://visnykpb.kpi.ua/article/view/36036.
 • Додаткові похибки вимірювання температури в телевізійній пірометрії / В. А. Порєв, О. С. Томащук // Методи та прилади контролю якості. – 2015. – № 2. – С. 12-16. ISSN: 1993-9981.http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3395.
 • Порєв В. А., Божко К. М., Сидоренко С. Ю. Збудження коронного розряду для телевізійного контролю дефектів кристалічного кремнію. Технологический аудит и резервы производства — № 1/1(27), 2016, 28-31. ISSN: 2226-3780http://jml2012.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1195809.
 • Порєв В.А., Божко К.М., Сидоренко С.Ю. //Збудження імпульсного коронного розряду в повітрі для візуалізації дефектів / Вісник хмельницького національного університету/Хмельницький, 2015, № 6 (231). – С. 224-230. ISSN 2307-5732.http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/2015_6/(231)%202015-6-t.pdf.
 • Порєв В. А., Дубова М. //Вплив швидкості переміщення зони плавки на висоту рідкої фази/Перший незалежний науковий вісник.-2016, №9-10, с.111-114.
 • Порєв В. А. //Вплив швидкості переміщення зони плавки на поверхневий градієнт температури /Перший незалежний науковий вісник.-2016, №9-10, с.115-119.

 319 total views,  2 views today