Защепкіна Наталія Миколаївна

Защепкіна Наталія Миколаївна

NAEPS_Zashhepkina_Natalija_Mykolaivna

Посада: професор кафедри
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Контакти: kpi_naeps@ukr.net, 0(44) 204-95-43

Персональна сторінка викладача

В 1983 р. закінчила механічний факультет Херсонського індустріального інституту, отримавши кваліфікацію інженер-механік. Працювала за направленням конструктором в Центральному конструкторському бюро Херсонського бавовняного комбінату. В 1998 р. закінчила аспірантуру, захистила кандидатську дисертацію та працювала доцентом в Херсонському національному технічному університеті, а потім в Київському університеті технологій та дизайну. Доктор технічних наук (2011р.) зі спеціальності 05.18.19 – «Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних вибрів», професор кафедри матеріалознавства з .2012 року. З 2015 року працює в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Професор кафедри. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 05.05.10 – «Машини легкої промисловості».

Має більше 200 наукових публікацій. Під керівництвом Защепкіної Н.М. проводиться наукова підготовка аспірантів та докторанта в університеті, захищена одна кандидатська дисертація.

Викладає навчальні дисципліни «Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки», «Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем», «Якість та сертифікація», « Наукова робота за темою магістерської дисертації».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виконання НДДКР

Наукові інтереси – дослідження обладнання, технологічних процесів, машин, якості матеріалів в сучасних умовах за допомогою високоефективних методів та засобів контролю.

Проводила роботу згідно з напрямом наукових досліджень, затверджених наказом МОН України, яка входить до складу наукових розробок за темами:

– 6.26 ДБ «Теоретичні основи створення альтернативних, ресурсозберігаючих технологій формування різних за архітектурою просторових оболонок деталей одягу з текстильних матеріалів» № 0103U000851;

 • № 732 від 27.10.2006 МОН України – за темою 16.07.09 ДБ «Теоретичні та експериментальні дослідження бар’єрних текстильних композитів для захисту людини та оточуючого середовища» №0109U002472; №1043 від 17.11 2008;

–    №16.02.15 ДБ «Теоретичні основи технологій формування текстильних та шкіряних виробів з урахуванням анізотропії та в’язкопружніх властивостей матеріалів» №0109U002467;

 • 02.28 ДБ.: «Створння наукових основ проектування ультрозвукових приладів контролю технологічних параметрів текстильних матеріалів» ;
 • Дослідження технічних варіантів пристрою одиночного перетворення енергії механічних коливань і сонячного освітлення в твердотільному елементі. Розробка пропозиції з технологічно-конструктивної інтеграції фото та пьезоелектричного перетворювачів.

Під керівництвом проф. Защепкіної Н.М. викладачі, аспіранти та студенти кафедри наукових, екологічних та аналітичних приладів і систем проводять наукові дослідження, спрямовані на дослідження  та створення методології визначення та контролю якісних характеристик матеріалів із застосування сучасної техніки.

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Защепкіна Н.М. Кінематичні, гідравлічні, пневматичні та комбіновані схеми типового обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування // В.К. Нарченко, Г.М. Драпак, П.Г., Капустенський Під заг. ред. . Защепкіної Н.М. – Навчальний посібник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Херсон. Олби. 2001–72с.
 • Защепкіна Н.М., Бурак В.Г. Лабораторний практикум з дисципліни Основи розрахунку типових машин. Навчальний посібник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Херсон. Олби. 2001–73с.
 • Защепкіна Н.М., Нарченко В.К. Обладнання та елементи промислових та побутових холодильних установок. Навчальний посібник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Херсон. Олби. 2001–70с.
 • Защепкіна Н.М. Розрахунки та задачі з процесів і апаратів харчових виробництв // В.Г.Бурак, В.О.Ардашев, І.А.Луб’яна. Навчальний посібник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Херсон. Олби. 2001– 68с.
 • Защепкіна Н.М. Готування холсту. Перша книга. Теорія технологій та устаткування прядильного виробництва. Підручник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Херсон. ТОВ “Айлант”. 2006 – 239 с..
 • Слізков А.М. Термінологічний російсько–український словник з текстильного матеріалознавства //  Н.П. Супрун, Н.М.Защепкіна Н.М., Т.О Якубовська та ін.. Під заг. ред. Слізкова А.М.  – Навчальний посібник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Київ. КНУТД. – 2010 –82с..
 • Защепкіна Н.М., Марченко А.І. Оснащення технологічних процесів текстильної промисловості Навчальний посібник для студентів ВНЗ з Грифом МОН України – Київ. КНУТД. 2013 – 115с..
 • Карпець І.П., Защепкіна Н.М. та ін. Виробництво льоноволокна та його використання Монографія— К.: Нона- Прінт, 2002 — 128 с..
 • Zashchepkina N, Zdorenko V., Zashchepkina K. Forecasting of operating data of basa Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy. Monogragh– Bydgoszcz – Poland. – 2013.–С. 488-492. – 647с.
 • Zashchepkina N., , Barylko S. Application of a ultrasonic method for quality assurance of / Study of problems in modern science new technologies in engineering: advanced management, efficiency of social institutions. Monogragh. Bydgoszcz –2015. – P. 241-257.
 • Защепкіна Н.М. Інженерні методи проектування заданих властивостей матеріалів. – Вінниця. ТОВ.»Нілан –ЛТД». 2016. – 207с..

 

Основні публікації за 2017 рік

 • Защепкіна Н. М., Яшенко Я. О., Гречуха Ю. С., Тєрєнтьєва Н. Р. Використання нового способу для контролю пилоємності текстильних матеріалів/ ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», Наукові нотатки, вип.45.–2016. –с.163-167.
  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vkhdtu_2016_3_18.pdf
 • Защепкіна Н. М., Мелконян А.А., Бурмістрова А.О. Текстильні матеріали, як бар’єр для захисту здоров’я  людини від негативного впливу навколишнього середовища / Вісник Хмельницького національного університету. №2. – 2016.– С. 222-224.
 • Н.М. Защепкіна, А.О. Бурмистрова Метод визначення геометричних розмірів чарунок текстильних матеріалів Збірник наукових праць Хмельницький: ХНУ, 2016. – № 1 – С.85-86.
 • Защепкіна Н.М., Томашук О.С., Федоренкo А.В. Використання методів та засобів телевізійних інформаційно-вимірювальних систем при вимірюванні параметрів дроту в процесі його виготовлення /Вісник Хмельницького національного університету. №2. – 2017.– С. 164-169.
 • https://www.google.nl/?gfe_rd=cr&ei=KnA_VtuwO83A7gTOtoAo&gws_rd=cr#q=%E2%8
 • Защепкіна Н.М., Здоренко В.Г. Вплив конструкції системи гальмування круглов’язальної машини на ефективність роботи та вибір її параметрів/ Вісник Хмельницького національного університету. №2. – 2017.– С. 63-66.
  http://mail.knutd.com.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=S&I21DBN=BDBF&P21DBN=BDBF&S21FMT=infow_wh&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%9C%D0%86%D0%A6%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86$%3C.
  %3E)&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
 • Защепкіна Н.М., Здоренко В.Г., Защепкіна К.О. Контроль качества материалов ХIII Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», ТОМ 2, Варна, Болгария. 2-9.06. 2017.
 • Наконечний О.А., Защепкіна Н.М. Перспективи застосування телевізійних засобів вимірювань в сучасних оптичних методах експрес-контролю продуктів харчування/Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення”, (випуск 16) – 2016/16 – 1 грудня 2016 р.
 • http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/arhiv-onferenciy01-2-2016
 • Защепкіна Н.М., Мелконян А.А. Вдосконалення методу визначення гігієнічних властивостей текстильних матеріалів /Тези доповіді на Міжнародній науковій інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 17). – Тернопіль – 2017. – С.104-105.
 • Наконечний О.А., Защепкіна Н.М. Удосконалення люмінесцентних методів контролю якості харчових продуктів із застосуванням телевізійних засобів вимірювання /Технічна творчість. / Збірник наукових праць. №2. –2016. –С. 53-56.
 • довгалюк Р.Ю., Мелконян А.А., Защепкіна Н.М. Вимірювання пилороникності текстильних матеріалів, які використовуються у виробництві засобів індивідуального захисту / Технічна творчість. Збірник наукових праць. №2. –2016. – С.29-30.
 • Защепкіна Н.М., Божко К.М., Гуренок Г.С. Стендові засоби вимірювання вольт-амперних характеристик сонячних елементів та батарей /Технічна творчість. Збірник наукових праць. №2. –2016. –С. 25-29.
 • Защепкіна Н.М., Божко К.М., Женілова А.Д. Застосування методу інфрачервоної томографії для контролю дефектів сонячних елементів та батарей /Технічна творчість. Збірник наукових праць. №2. –2016. –С. 31-35.
 • Защепкіна Н.М., Мелконян А.А., Недобойко С.А. Защепкіна Н.М., / II Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність» 27-28 жовтня 2016 р,м. Херсон,– С. 197.
 • Защепкіна Н.М., Божко К.М., Гуренок Г.С. Порівняння динамічного і статичного методів вимірювання вольт-амперної характеристики сонячної батареї/ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність» 27-28 жовтня 2016 р. – Херсон.–С.196.
 • Защепкіна Н.М., Наконечний О.А. Удосконалення оптичних методів контролю робочої поверхні фільтрувальних мембран за допомогою телевізійних вимірювальних систем / II Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність» 27-28 жовтня 2016. – Херсон. – С.65-68
 • Курганський А.В., Защепкіна Н.М. Моніторинг активності водія із застосуванням бездротових сенсорних мереж /Вісник Житомирського державного технічного університету, №  2(77). – 2016. – С. 143-147.
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vzhdtu_2016_2_24
 • Защепкина Н.Н., Божко К.М., Кущевой С.М., Сидоренко С.Ю. Контроль поверхности разрушенных деталей в коронном разряде Вісник Житомирського державного технічного університету, № 2  (77). – 2016. – С. 79-83.
  http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/80441
 • Защепкіна Н. М., Яшенко Я. О., Гречуха Ю. С., Тєрєнтьєва Н. Р. Використання нового способу для контролю пилоємності текстильних матеріалів / ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», Наукові нотатки, вип.45.–2016. –с.163-167.
  http://kntu.net.ua/index.php/ukr/content/download/47865/281942/file/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%203(58).pdf