Прилад для контролю агрегатного стану води в системах її очищення

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05100304 – Прилади і системи екологічного моніторингу.

Виконав: студент 6 курсу, групи ПН-51м
Корнієнко Богдан Андрійович

Науковий керівник: ас., Дорожинська Г. В.

Рецензент: ас., к. т. н.,  Лакоза С. Л.

Анотація

Метою даної дипломної роботи є розробка оптимального методу визначення характеристик та контролю фазового переходу води з рідкого стану у твердий та створення на його основі приладу для контролю заморожування води у системах її очищення.

Провідні тенденції розвитку аналітичних методів контролю очищення води потребують впровадження нових фізичних методів вимірювання, котрі ґрунтуються на останніх досягненнях в області науки та техніки. Основними вимогами до них є підвищення точності і чутливості вимірювання, зменшення часу вимірювання, зменшення об’ємів проб досліджуваних речовин.

Перспективним напрямом ефективного очищення води є розробка альтернативного методу контролю даного процесу, який дозволить проводити експрес аналіз очищеної води і буде менш коштовним за існуючі методи, матиме високу точність вимірювання і високу чутливість до малих концентрацій шкідливих домішок у воді.

У роботі проведено аналіз існуючих методів очищення і контролю якості очищення питної води, та методів контролю фазового переходу води у лід. Виконано порівняння цих методів з погляду точності результатів вимірювання та ефективності їх реалізації. Для кожного розглянутого методу сформовано загальні розрахунки.

Для розв’язання поставленої задачі вибрано ємнісний метод контролю. Розроблено інформаційно-вимірювальну систему, що реалізує обраний метод. Виконано експериментальне тестування розробленої системи.

Основні положення дипломної роботи опубліковано у вигляді тез доповіді на IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ