Розклад занять ІІІ КУРС

ІІІ курс ПН-71 ПН-72 П о н е д і л о к 08:30 10:05 Психологоія    1-201-1    Гущина Вимірювальні перетворювачі    298-1   Медяний 10:25 12:00 Вимірювальні перетворювачі 298-1   Медяний     лаб. Цифрова електроніка лаб.       37-13 Мережаний 12:20 13:55 Цифрова електроніка лаб.       37-13 Мережаний Англійська мова 2-4-1 Баранова 14:15 15:50 Збірна англійської мови …

Напрями підготовки

Кафедра НАЕПС проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “БАКАЛАВР”, “СПЕЦІАЛІСТ” та “МАГІСТР”.  БАКАЛАВР – освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень фахiвця, який на основi повної загальної середньої освiти здобув поглиблену загальнокультурну пiдготовку, фундаментальнi та професiйно – орiєнтованi знання та вмiння для вирiшення типових професiйних задач, що передбаченi для вiдповiдних посад, у певнiй галузi народного …

Specializzazioni

  Dipartimento NAEPS conduce la formazione in livelli di istruzione  ” Bachelor “, ” Specialist ” e ” Maestro ” . BACHELOR – conoscenza e orientata per la soluzione di compiti professionali tipici quella prevista per le rispettive posizioni in campo definito di economia – livello di uno specialista, che …

Higher Education qualifications

SAEIS department provides the higher education qualifications of “Bachelor” and “Master”. Bachelor program is an educational and qualification level of specialist, which ,on the basis of the complete general secondary education, received advanced general training, fundamental and professional-oriented skills and knowledge for solving typical professional tasks, which are expected for …

Новорічні свята

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» НАКАЗ № 4-352 м. Київ 23 листопада 2009 р. Про режим роботи університету у зв’язку зі святами 1 та 7 січня 2010 року.

Нормативна база

Статут НТУУ “КПІ” Колективний договір НТУУ “КПІ” Правила внутрішнього розпорядку НТУУ “КПІ” Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ “КПІ” Пам’ятка з охорони праці для деканів факультетів, директорів інститутів, керівників структурних підрозділів, працівників та службовців НТУУ “КПІ” Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” Положення про кафедру …