Світ фотоніки

Світ фотоніки

Один раз на два роки у Мюнхені (Німеччина) проводиться Міжнародна виставка і наукові конференції, які об’єднуються однією назвою – «Світ фотоніки». У цій виставці приймають участь декілька тисяч всесвітньовідомих фірм виробників оптичних матеріалів та деталей з них, лазерної техніки та новітніх оптичних технологій. Відвідують цю виставку та приймають участь у конференціях  сотні тисяч фахівців. У цьому році з 22 по 26 травня проводився черговий конгрес «Світ фотоніки».

 

«Світ фотоніки»

 

Кафедра НАЕПС на стенді німецької фірми-партнера зі спільних досліджень  Impex HighTech Gmbh демонструвала  (фото 2) свої розробки щодо визначення забруднення повітря на території НТУУ «КПІ» та прилеглих автострад. Ці дослідження (два магістерських проекти, керівник – завідувач кафедри, проф. В.А. Порєв) проводяться на сучасному газоаналізаторі Infralyt, наданому на початку року  для цього фірмою  Impex HighTech Gmbh. Напередодні «ЄВРО-2012» отримані результати важливі та актуальні для адміністрації м. Києва.

foto_3

Крім того, в рамках науково-практичного семінару виробників сапфіру (унікальний за властивостями матеріал для електроніки, оптики, лазерної техніки), професор Маслов В.П. надав інформацію щодо нового способу контролю якості кристалів сапфіру (спільна заявка на корисну модель України, подана фахівцями кафедри НАЕПС та Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України). До цього часу всі відомі фірми здійснювали такий контроль візуально, тому новий лазерний спосіб з  фотоелектричним контролем результатів вимірювання  викликав жвавий інтерес фахівців цієї галузі.

foto_2

Розробки кафедри з методів з’єднання прецизійних деталей наукових приладів викликали інтерес фахівців чеської фірми CeramTec. Під час відрядження до Чехії з 13 по 19 червня професор Маслов В.П. зробив доповідь на спільній нараді та узгодив план перспективних робіт за цим напрямком.

foto_4

У наведених вище дослідженнях, які проводяться на кафедрі, активну участь приймають студенти, які виконують дипломні та магістерські проекти.

 Once every two years in Munich (Germany) conducted International Exhibition and Scientific Conference to join one name – “World of Photonics”. In this exhibition involved a few thousand world-wide manufacturers of optical materials and components of them, laser technology and advanced optical technology. Visit this exhibition and participate in conferences hundreds of thousands of professionals. This year, from 22 to 26 May was held the next Congress “World of Photonics”.

«Світ фотоніки»AEPS on the stand of German firms partner with joint research Impex HighTech Gmbh demonstrated (photo 2) their development to determine air pollution in NTU “KPI” and surrounding roads. These studies (two master projects, Director – Head of Department, Professor. Poryev VA) held at the modern gas analyzer Infralyt, provided earlier in the year for this company Impex HighTech Gmbh. On the eve of “Euro-2012” results are important and relevant to the administration of Kyiv.foto_3In addition, the scientific workshop producers sapphire ( unique properties of materials for electronics, optics, laser technology ), Professor V.P. Maslov provided information about the new method of controlling the quality of sapphire crystals (joint application for utility model, Ukraine , experts presented NAEPS Department and Institute of Semiconductor Physics . Acad Academy of Sciences of Ukraine ). Until now, all known firms such control was performed visually, so the new method of laser photoelectric control measurement results caused great interest of specialists in this field.
foto_2

 

 Development Department of the connection methods precision parts scientific instruments generated interest of specialists Czech firm CeramTec. During a trip to the Czech Republic from 13 to 19 June Professor Maslov V.P. made a presentation at the joint meeting and agreed on a plan advanced work in this area.

foto_4

 

In the above studies, conducted at the department actively take students who do graduate and master projects.

Читати далі“World of Photonics Science”