Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з кредитного модуля “Комп’ютерні технології”

Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів

з кредитного модуля “Комп’ютерні технології”

для спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, освітня програма “Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки”

Налаштування CS50-aplliance на власному Linux

Розглянемо налаштування лабораторії CS50 на власному комп’ютері із встановленим Linux на прикладі Ubuntu 18.04 64-bit. Встановлюємо java. Для встановлення останньої версії спочатку виконуємо оновлення: $ sudo apt update Далі перевіряємо, можливо Java вже встановлено: $ java -version Якщо Java наразі не встановлено, ви побачите наступне повідомлення: Output Command ‘java’ not found, …

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ “ВП-01. Офісні комп’ютерні технології”

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

ВП-01. Офісні комп’ютерні технології

 

для напрямів підготовки (спеціальностей):

6.051003 – “Приладобудування”

6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу”

 

Форма навчання – денна, заочна

Перелік завдань до заліку

 

Маркін М.О. Офісні комп’ютерні технології [Електронне видання] : Перелік завдань до заліку для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 18 с. – Режим доступу: http://ivstem.kpi.ua/ua/lections/func-startdown/502/

Перелік завдань до заліку з кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”. Навчальна дисципліна “Офісні комп’ютерні технології” є дисципліною фундаментально-практичної підготовки, яка базується на знаннях студентами основ інформатики, математики та фізики, що вони отримали в середній школі й у подальшому поповнюють, навчаючись в університеті.

 

Кредитний модуль “Офісні комп’ютерні технології” дисципліни “Офісні комп’ютерні технології” на другому курсі у 3 семестрі. Основною метою навчальної дисципліни “Офісні комп’ютерні технології” є навчання майбутніх фахівців-інженерів методам ефективного використання сучасних засобів комп’ютерної техніки та програмних систем для розв’язання конкретних інженерних і науково-технічних задач, які є типовими для проектування приладів і систем екологічного моніторингу (ПСЕМ), підготовки інженерної, конструкторської, науково-технічної документації. В результаті вивчення теоретичного курсу студент повинен освоїти сучасні комп’ютерні технології як ядро інформаційних технологій та їх застосування для задач проектування ПСЕМ; сучасні комп’ютерні технології, які забезпечують принципово нові й великі можливості індивідуальної та колективної роботи для кваліфікованого фахівця щодо розв’язання задач проектування ПСЕМ; архітектуру та принципи побудови комп’ютерних технологій як сукупності складних програмно-технічних підсистем; використання інтегрованих інструментальних програмних засоби, інформаційних систем різного призначення, а також методів комп’ютерного моделювання та проектування для розв’язання задач проектування ПСЕМ за допомогою ПЕОМ; основи сучасної групової роботи у програмних продуктах на базі локальних та глобальних комп’ютерних мереж.

Методичні рекомендації до виконання модульних та домашніх контрольних робіт

 

 

Маркін М.О. Офісні комп’ютерні технології [Електронне видання] : Методичні рекомендації до виконання модульних та домашніх контрольних робіт для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 18 с. – Режим доступу: http://ivstem.kpi.ua/ua/lections/func-startdown/501/

Методичні рекомендації до виконання модульних та домашніх контрольних робіт до кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”. Навчальна дисципліна “Офісні комп’ютерні технології” є дисципліною фундаментально-практичної підготовки, яка базується на знаннях студентами основ інформатики, математики та фізики, що вони отримали в середній школі й у подальшому поповнюють, навчаючись в університеті.

 

Методичні рекомендації до виконання модульних та домашніх контрольних робіт до кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”. Кредитний модуль “Офісні комп’ютерні технології” дисципліни “Офісні комп’ютерні технології” на другому курсі у 3 семестрі. Основною метою навчальної дисципліни “Офісні комп’ютерні технології” є навчання майбутніх фахівців-інженерів методам ефективного використання сучасних засобів комп’ютерної техніки та програмних систем для розв’язання конкретних інженерних і науково-технічних задач, які є типовими для проектування приладів і систем екологічного моніторингу (ПСЕМ), підготовки інженерної, конструкторської, науково-технічної документації. В результаті вивчення теоретичного курсу студент повинен освоїти сучасні комп’ютерні технології як ядро інформаційних технологій та їх застосування для задач проектування ПСЕМ; сучасні комп’ютерні технології, які забезпечують принципово нові й великі можливості індивідуальної та колективної роботи для кваліфікованого фахівця щодо розв’язання задач проектування ПСЕМ; архітектуру та принципи побудови комп’ютерних технологій як сукупності складних програмно-технічних підсистем; використання інтегрованих інструментальних програмних засоби, інформаційних систем різного призначення, а також методів комп’ютерного моделювання та проектування для розв’язання задач проектування ПСЕМ за допомогою ПЕОМ; основи сучасної групової роботи у програмних продуктах на базі локальних та глобальних комп’ютерних мереж.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ. Частина 2

 

Офісні комп’ютерні технології. Частина 2 [Текст] : метод. вказівки до викон. комп. практ. для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 98 с.

 

 

Методичні вказівки визначають вимоги до структури і змісту комп’ютерних практикумів з кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”.

Опис кожного практикуму містить короткі теоретичні відомості і перелік питань, які слід вивчити самостійно, користуючись конспектом лекцій, спеціальною літературою, або довідковою системі самого програмного засобу

 

 

Навчальне видання

 

ОФІСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЧАСТИНА 1

 

 

Укладач:               Маркін Максим Олександрович, канд. техн. наук

 

Відповідальний

редактор:              Приміський Владислав Пилипович, канд. техн. наук, доц.

 

Рецензент:             Киричук Юрій Володимирович, канд. техн. наук, доц.

За редакцією укладача

Електронний конспект лекцій

 

Конспект лекцій до кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”.

 

Навчальна дисципліна “Офісні комп’ютерні технології” є дисципліною фундаментально-практичної підготовки, яка базується на знаннях студентами основ інформатики, математики та фізики, що вони отримали в середній школі й у подальшому поповнюють, навчаючись в університеті.

 

Кредитний модуль “Офісні комп’ютерні технології” дисципліни “Офісні комп’ютерні технології” на другому курсі у 3 семестрі. Основною метою навчальної дисципліни “Офісні комп’ютерні технології” є навчання майбутніх фахівців-інженерів методам ефективного використання сучасних засобів комп’ютерної техніки та програмних систем для розв’язання конкретних інженерних і науково-технічних задач, які є типовими для проектування приладів і систем екологічного моніторингу (ПСЕМ), підготовки інженерної, конструкторської, науково-технічної документації. В результаті вивчення теоретичного курсу студент повинен освоїти сучасні комп’ютерні технології як ядро інформаційних технологій та їх застосування для задач проектування ПСЕМ; сучасні комп’ютерні технології, які забезпечують принципово нові й великі можливості індивідуальної та колективної роботи для кваліфікованого фахівця щодо розв’язання задач проектування ПСЕМ; архітектуру та принципи побудови комп’ютерних технологій як сукупності складних програмно-технічних підсистем; використання інтегрованих інструментальних програмних засоби, інформаційних систем різного призначення, а також методів комп’ютерного моделювання та проектування для розв’язання задач проектування ПСЕМ за допомогою ПЕОМ; основи сучасної групової роботи у програмних продуктах на базі локальних та глобальних комп’ютерних мереж.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ. Частина 1

 

Офісні комп’ютерні технології. Частина 1 [Текст] : метод. вказівки до викон. комп. практ. для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 50 с.

 

Методичні вказівки визначають вимоги до структури і змісту комп’ютерних практикумів з кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”.

Опис кожного практикуму містить короткі теоретичні відомості і перелік питань, які слід вивчити самостійно, користуючись конспектом лекцій, спеціальною літературою, або довідковою системі самого програмного засобу

 

 

Навчальне видання

 

ОФІСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЧАСТИНА 1

 

 

Укладач:               Маркін Максим Олександрович, канд. техн. наук

 

Відповідальний

редактор:              Приміський Владислав Пилипович, канд. техн. наук, доц.

 

Рецензент:             Киричук Юрій Володимирович, канд. техн. наук, доц.

За редакцією укладача