Концепція розвитку

Концепція розвитку

Погіршення екологічного стану довкілля викликало необхідність вдосконалення підходів до формування структури моніторингу,  появу принципово нових технічних засобів моніторингу довкілля та інтенсивне впровадження  інформаційних  технологій, що в свою чергу, обумовило нові вимоги до навчального плану фаху.

Істотних змін зазнали вимоги щодо інструментальних та професійних компетенцій випускників вищого навчального закладу за фахом “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Зокрема, спеціалізовано-професійні компетенції передбачають володіння інформаційними технологіями екологічного моніторингу, що знайшло відображення в галузевих стандартах вищої освіти України, затверджених в 2013 р.

Прийнята кафедрою концепція підготовки фахівців орієнтована на забезпечення реальних перспектив застосування отриманих знань в сучасних умовах, що досягається збалансованим навчальним планом, основу якого складають традиційні для провідного технічного університету дисципліни: вища математика, фізика, хімія, програмування, цифрова електроніка та мікропроцесори, аналогова схемотехніка, електроніка, мікропроцесорні прилади і системи, офісні комп’ютерні технології, архітектура комп’ютерних мереж, метрологія, вимірювальні перетворювачі, теорія засобів вимірювання, технологія мікроелектромеханічних систем, електричні мікромашини тощо.

Відповідно до сучасних реалій біля 20% навчального матеріалу становлять дисципліни економіко-управлінського спрямування (економіка, маркетинг, менеджмент, сертифікація) та іноземна мова професійного спрямування.

Основу фахової компоненти навчального плану кафедри становлять нові дисципліни, перелік і зміст яких постійно оновлюються відповідно до викликів часу, такі як аналітичні екологічні прилади, моніторинг атмосфери, прилади радіаційних вимірювань, прилади контролю якості харчових продуктів, інформаційні технології в екології, телевізійні інформаційно-вимірювальні системи, комп’ютеризовані системи технолого-екологічного моніторингу, екологічна безпека, екологічний аудит, екологія сталого розвитку, метрологічне забезпечення аналітичних приладів та інші.

Аналітичне екологічне приладобудування сьогодні розглядається як самостійна галузь екологічної науки, а структура, задачі та роль сучасного аналітичного екологічного приладобудування в навчальних планах Університетів висвітлюються з врахуванням положень Болонської декларації та концепції екологічної освіти України.

Таким чином, основу фахової компоненти навчального плану складають дисципліни, що висвітлюють методологію вимірювання параметрів довкілля і базуються на використанні новітніх досягнень інформаційних технологій та інформаційно-вимірювальної техніки.

Випускники кафедри працюють науковими співробітниками ДП «Укрметртестстандарт», службовцями в Державних екологічних інспекціях, які створені в кожній області, а також в екологічних відділах районних і обласних Державних адміністрацій,  у відділах метрології і стандартизації підприємств різної форми власності та на викладацьких посадах у ВНЗ України (з дипломом магістра).

Орієнтири фаху по ринку праці відповідають також структурі європейського ринку праці, де екологічний моніторинг є одним із пріоритетів країн ЄС. Екологічний моніторинг на базі сучасних інформаційно-вимірювальних технологій сьогодні, а також  в довгостроковій перспективі, є одним із безумовних пріоритетів країн ЄС, який, зокрема, визначає структуру європейського ринку праці,  що не може не впливати на формування ринку праці України.

Відповідно до Постанови КМ України № 266 від 29.04.2015 р. та згідно з назвою спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», наданою в  цій Постанові, на базі спеціальності «Прилади і системи екологічного моніторингу» була визначена спеціалізація «Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу».

У 2018 році в межах ліцензованої спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка на кожному рівні вищої освіти кафедра НАЕПС розробила розробити та реалізувала освітню програму – “Інформаційні вимірювальні технології екологічного моніторингу”.

Кризовий стан екології вимагає фахівців, що розуміють причини і наслідки екологічних проблем, володіють методологією їх вирішення. У нас вивчають інформаційні вимірювальні системи із застосуванням мов програмування Assembler, Python, C/C++/C#, PHP, HTML+JS, операційних систем Windows 10, Ubuntu Linux та перетворювачів на нових фізичних принципах. В центрі уваги інформаційні технології екологічної безпеки, що базуються на розосереджених та однорангових мережах і використовують Інтернет як транспортну інфраструктуру. Концепція підготовки фахівців забезпечує реальні перспективи застосування отриманих знань в сучасних умовах.Випускники кафедри також працюють у галузі комп’ютерних систем збору та обробки даних, досліджень, прогнозування, контролю, випробування об’єктів та процесів в різних сферах промисловості, в екологічних інстанціях по Україні та по всьому світу. Орієнтири фаху відповідають європейському ринку праці, де екологічна безпека є пріоритетом країн ЄС.