Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з кредитного модуля “Комп’ютерні технології”

Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів

з кредитного модуля “Комп’ютерні технології”

для спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, освітня програма “Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки”

Дипломне проектування

Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “спеціаліст” для студентів напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування”, спеціальності 7.090902 “Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи”.

Л.П.Медяний, НТУУ “КПІ”, НАЕПС, 2009

Сенсорні прилади на основі поверхневого плазмонного резонансу

Дорожинський Г.В., Маслов В.П., Ушенін Ю.В. Сенсорні прилади на основі поверхневого плазмонного резонансу. Монографія / Відповідальний редактор Порєв В.А. – Київ: НТУУ«КПІ», 2016 – 264 с.

Рекомендовано до видання Вченою радою Національного технічного університету України «Київський олітехнічний інститут» (протокол №3 від14.03.2016 р.).

В монографії викладені матеріали, присвячені актуальному питанню розгляду тенденцій розвитку високочутливих приладів на основі фізичного явища поверхневого плазмонного резонансу (ППР). Наведена класифікація та розглянуто існуючі сенсори аналітичних приладів та визначено, що оптичні сенсори є більш чутливими до досліджуваних речовин. Значну увагу приділено питанням підвищення точності та чутливості приладів на основі ППР, а також галузям застосування цих приладів. Переваги цих приладів наступні: можливість вивчення процесів молекулярної взаємодії в мікронних шарах у реальному масштабі часу; малий об’єм проби досліджуваної речовини (менше10 мкл); відсутність потреби у маркерах та флуоресцентних мітках для досліджуваної речовини (аналіту), що обумовило широке
використання цього приладу в світі. Наведені технічні характеристики розроблених в Україні сенсорних приладів на явищі ППР та показані напрямки їх застосування.

Монографія призначена для наукових та інженерно-технічних співробітників, що займаються розробкою та експлуатацією сенсорних приладів, робота яких заснована на вимірюванні оптичних характеристик рідких та газоподібних речовин.

Сенсорні прилади