Інформаційні технології в екології [навчальний посібник]

Інформаційні технології в екології [навчальний посібник]

Порєв В.А., В.П. Маслов В.П., Порєв Г.В. Інформаційні технології в екології. Навчальний посібник для студентів ВНЗ/Під заг. ред. Порєва В.А. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 304 с.

Рекомендовано до видання методичною радою приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (протокол No 11 від 01.12. 2014 р.).

В посібнику викладені матеріали, присвячені особливостям екологічного моніторингу, зокрема, питанням моделювання розсіювання шкідливих викидів в атмосферному повітрі.

Узагальнено і систематизовано матеріали щодо архітектурних засад сучасних комп’ютерних мереж та проблем побудови орієнтованих на вирішення задач екологічного моніторингу інформаційних технологій на основі територіально розосереджених мереж.

Розглядаються фізичні основи дистанційного зондування Землі, представлені також основні відомості про особливості геоінформаційних технологій за даними дистанційного зондування та їх використання для контролю стану навколишнього середовища.

Посібник призначений для студентів фаху “Прилади і системи екологічного моніторингу” і може бути корисний студентам споріднених спеціальностей.