РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ “ВП-01. Офісні комп’ютерні технології”

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

ВП-01. Офісні комп’ютерні технології

 

для напрямів підготовки (спеціальностей):

6.051003 – “Приладобудування”

6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу”

 

Форма навчання – денна, заочна

Перелік завдань до заліку

 

Маркін М.О. Офісні комп’ютерні технології [Електронне видання] : Перелік завдань до заліку для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 18 с. – Режим доступу: http://ivstem.kpi.ua/ua/lections/func-startdown/502/

Перелік завдань до заліку з кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”. Навчальна дисципліна “Офісні комп’ютерні технології” є дисципліною фундаментально-практичної підготовки, яка базується на знаннях студентами основ інформатики, математики та фізики, що вони отримали в середній школі й у подальшому поповнюють, навчаючись в університеті.

 

Кредитний модуль “Офісні комп’ютерні технології” дисципліни “Офісні комп’ютерні технології” на другому курсі у 3 семестрі. Основною метою навчальної дисципліни “Офісні комп’ютерні технології” є навчання майбутніх фахівців-інженерів методам ефективного використання сучасних засобів комп’ютерної техніки та програмних систем для розв’язання конкретних інженерних і науково-технічних задач, які є типовими для проектування приладів і систем екологічного моніторингу (ПСЕМ), підготовки інженерної, конструкторської, науково-технічної документації. В результаті вивчення теоретичного курсу студент повинен освоїти сучасні комп’ютерні технології як ядро інформаційних технологій та їх застосування для задач проектування ПСЕМ; сучасні комп’ютерні технології, які забезпечують принципово нові й великі можливості індивідуальної та колективної роботи для кваліфікованого фахівця щодо розв’язання задач проектування ПСЕМ; архітектуру та принципи побудови комп’ютерних технологій як сукупності складних програмно-технічних підсистем; використання інтегрованих інструментальних програмних засоби, інформаційних систем різного призначення, а також методів комп’ютерного моделювання та проектування для розв’язання задач проектування ПСЕМ за допомогою ПЕОМ; основи сучасної групової роботи у програмних продуктах на базі локальних та глобальних комп’ютерних мереж.

Методичні рекомендації до виконання модульних та домашніх контрольних робіт

 

 

Маркін М.О. Офісні комп’ютерні технології [Електронне видання] : Методичні рекомендації до виконання модульних та домашніх контрольних робіт для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 18 с. – Режим доступу: http://ivstem.kpi.ua/ua/lections/func-startdown/501/

Методичні рекомендації до виконання модульних та домашніх контрольних робіт до кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”. Навчальна дисципліна “Офісні комп’ютерні технології” є дисципліною фундаментально-практичної підготовки, яка базується на знаннях студентами основ інформатики, математики та фізики, що вони отримали в середній школі й у подальшому поповнюють, навчаючись в університеті.

 

Методичні рекомендації до виконання модульних та домашніх контрольних робіт до кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”. Кредитний модуль “Офісні комп’ютерні технології” дисципліни “Офісні комп’ютерні технології” на другому курсі у 3 семестрі. Основною метою навчальної дисципліни “Офісні комп’ютерні технології” є навчання майбутніх фахівців-інженерів методам ефективного використання сучасних засобів комп’ютерної техніки та програмних систем для розв’язання конкретних інженерних і науково-технічних задач, які є типовими для проектування приладів і систем екологічного моніторингу (ПСЕМ), підготовки інженерної, конструкторської, науково-технічної документації. В результаті вивчення теоретичного курсу студент повинен освоїти сучасні комп’ютерні технології як ядро інформаційних технологій та їх застосування для задач проектування ПСЕМ; сучасні комп’ютерні технології, які забезпечують принципово нові й великі можливості індивідуальної та колективної роботи для кваліфікованого фахівця щодо розв’язання задач проектування ПСЕМ; архітектуру та принципи побудови комп’ютерних технологій як сукупності складних програмно-технічних підсистем; використання інтегрованих інструментальних програмних засоби, інформаційних систем різного призначення, а також методів комп’ютерного моделювання та проектування для розв’язання задач проектування ПСЕМ за допомогою ПЕОМ; основи сучасної групової роботи у програмних продуктах на базі локальних та глобальних комп’ютерних мереж.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ. Частина 2

 

Офісні комп’ютерні технології. Частина 2 [Текст] : метод. вказівки до викон. комп. практ. для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 98 с.

 

 

Методичні вказівки визначають вимоги до структури і змісту комп’ютерних практикумів з кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”.

Опис кожного практикуму містить короткі теоретичні відомості і перелік питань, які слід вивчити самостійно, користуючись конспектом лекцій, спеціальною літературою, або довідковою системі самого програмного засобу

 

 

Навчальне видання

 

ОФІСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЧАСТИНА 1

 

 

Укладач:               Маркін Максим Олександрович, канд. техн. наук

 

Відповідальний

редактор:              Приміський Владислав Пилипович, канд. техн. наук, доц.

 

Рецензент:             Киричук Юрій Володимирович, канд. техн. наук, доц.

За редакцією укладача

Електронний конспект лекцій

 

Конспект лекцій до кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”.

 

Навчальна дисципліна “Офісні комп’ютерні технології” є дисципліною фундаментально-практичної підготовки, яка базується на знаннях студентами основ інформатики, математики та фізики, що вони отримали в середній школі й у подальшому поповнюють, навчаючись в університеті.

 

Кредитний модуль “Офісні комп’ютерні технології” дисципліни “Офісні комп’ютерні технології” на другому курсі у 3 семестрі. Основною метою навчальної дисципліни “Офісні комп’ютерні технології” є навчання майбутніх фахівців-інженерів методам ефективного використання сучасних засобів комп’ютерної техніки та програмних систем для розв’язання конкретних інженерних і науково-технічних задач, які є типовими для проектування приладів і систем екологічного моніторингу (ПСЕМ), підготовки інженерної, конструкторської, науково-технічної документації. В результаті вивчення теоретичного курсу студент повинен освоїти сучасні комп’ютерні технології як ядро інформаційних технологій та їх застосування для задач проектування ПСЕМ; сучасні комп’ютерні технології, які забезпечують принципово нові й великі можливості індивідуальної та колективної роботи для кваліфікованого фахівця щодо розв’язання задач проектування ПСЕМ; архітектуру та принципи побудови комп’ютерних технологій як сукупності складних програмно-технічних підсистем; використання інтегрованих інструментальних програмних засоби, інформаційних систем різного призначення, а також методів комп’ютерного моделювання та проектування для розв’язання задач проектування ПСЕМ за допомогою ПЕОМ; основи сучасної групової роботи у програмних продуктах на базі локальних та глобальних комп’ютерних мереж.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРАКТИКУМІВ. Частина 1

 

Офісні комп’ютерні технології. Частина 1 [Текст] : метод. вказівки до викон. комп. практ. для студ. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” / Уклад. М.О.Маркін – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 50 с.

 

Методичні вказівки визначають вимоги до структури і змісту комп’ютерних практикумів з кредитного модуля “Офісні комп’ютерні технології”.

Опис кожного практикуму містить короткі теоретичні відомості і перелік питань, які слід вивчити самостійно, користуючись конспектом лекцій, спеціальною літературою, або довідковою системі самого програмного засобу

 

 

Навчальне видання

 

ОФІСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЧАСТИНА 1

 

 

Укладач:               Маркін Максим Олександрович, канд. техн. наук

 

Відповідальний

редактор:              Приміський Владислав Пилипович, канд. техн. наук, доц.

 

Рецензент:             Киричук Юрій Володимирович, канд. техн. наук, доц.

За редакцією укладача

НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Навчальне видання

 

 

Новітні інформаційно-вимірювальні технології

Методичні рекомендації

до виконання лабораторних робіт

для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування»,

спеціальностей 7(8).05100304 «Прилади і системи екологічного моніторингу»

 

 

Укладачі:           Порєв Володимир Андрійович., д.т.н., професор

Маслов Володимир Петрович, д.т.н., доцент

Маркін Максим Олександрович, к.т.н., доцент

 

Відповідальний
редактор:                Маркіна О.М.

 

Рецензент:               Безвесільна О.М., д.т.н., професор

 

 

 

За редакцією укладачів

 

 

Мікропроцесорні прилади та системи

 Мікропроцесорні прилади та системи

Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 7.05100304 «Прилади та системи екологічного моніторингу»

Частина І

Затверджено на засіданні кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем.

Рекомендовано Вченою радою ПБФ НТУУ”КПІ”

(Протокол №10/12 від 26.11.12)