Методичні вказівки до виконання магістерської роботи

Магістерська робота [Текст]: метод. вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу/ Уклад. В. А. Порєв., В. П. Маслов – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 28 с. Читати далі“Методичні вказівки до виконання магістерської роботи”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ з кредитного модуля “НП-09. Фізика (додатковий курс)”

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

з кредитного модуля НП-09. Фізика (додатковий курс)

для напряму підготовки 6.051003 – “Приладобудування”,

спеціальності 6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ “НП-09. Фізика (додатковий курс)”

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

НП-09. Фізика (додатковий курс)

 

для напрямів підготовки (спеціальностей):

6.051003 – “Приладобудування”

6.05100304 – “Прилади і системи екологічного моніторингу”

 

Форма навчання – денна, заочна

 

 

Додатковий курс фізики. Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЗИКА (ДОДАТКОВИЙ КУРС)

Методичні вказівки

до виконання домашніх контрольних робіт з дисципліни

для студентів напряму підготовки 6.051003Приладобудування

заочної форми навчання

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри наукових, аналітичних

та екологічних приладів і систем

 

Протокол №____

 від “___” _______ 201__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2015

Конспект лекцій

Електронний конспект лекцій з дисципліни “Додатковий курс фізики”

Маркін Максим Олександрович

МКР ФІЗИКА (ДОДАТКОВИЙ КУРС)

 

ФІЗИКА (ДОДАТКОВИЙ КУРС)

Методичні вказівки

до виконання модульної контрольної роботи

для студентів спеціальності 6.051003

 

Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу

Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів для студентів приладобудівного факультету / Уклад.: Войтко С.В., Корогодова О.О.,  Левицька Т.В., Любимова К.О. – Факультет менеджменту та маркетингу. Електронне видання, 2006. – 20 с.